Başbakanlık - Düzensiz Göçle Mücadele ile İlgili Genelge (Genelge 2016/8)

madde14 sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara


DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE GENELGESİ BAŞBAKANLIK 2016/8

Kaynak: 5 Nisan 2016 Tarihli ve 29675 Sayılı Resmî Gazete

Konu: Düzensiz Göçle Mücadele

GENELGE

2016/8

Düzensiz göçle mücadele Ülkemizin bulunduğu coğrafi konumu açısından büyük önem arz etmekte olup geri kabul anlaşmaları da bu mücadelenin bir parçasıdır. Bu kapsamda 16 Aralık 2013 tarihinde Avrupa Birliği ile imzalanan ve 1 Haziran 2016 tarihinde yürürlüğe girecek olan "Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında İzinsiz İkamet Eden Kişilerin Geri Kabulüne İlişkin Anlaşma`nın uygulanması konusunda İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü`ne her türlü desteğin sağlanması hususu 2014/6 sayılı Başbakanlık Genelgesiyle talimatlandırılmıştır.

Ayrıca son dönemde yaşanan göçmen krizinin çözümü amacıyla Avrupa Birliği ile görüşmeler gerçekleştirilmiş ve 18 Mart 2016 tarihinde Brüksel`de düzenlenen zirve neticesinde mutabakata varılmıştır. Bu mutabakat kapsamında; 20 Mart 2016 tarihinden itibaren Ülkemiz üzerinden Yunanistan`a geçen tüm düzensiz göçmenler 4 Nisan 2016 tarihinden itibaren geri alınacak ve geri alman her Suriyeliye karşılık Ülkemizde geçici koruma altında bulunan bir Suriyeli Avrupa Birliği ülkelerine yerleştirilecektir.

Bu kapsamda, göç alanına ilişkin politika ve stratejileri uygulamak ve ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamakla görevli Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün idari kapasitesinin artırılarak ilgili anlaşma ve mutabakatın başarı ile uygulanabilmesi amacıyla;

1. Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce yapılacak;

a) Geçici personel görevlendirilmelerine ilişkin taleplerin,

b) Arazi ve bina tahsis taleplerinin, ivedilikle sonuçlandırılması,

2. Yabancıların kabul, kayıt, -şevk, iaşe, barınma, sağlık, sınır dışı etme ve bu kapsamdaki diğer işlemleri için yapılacak tüm harcamaların "Afet ve Acil Durum Harcamaları Yönetmeliği`nde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü adına açılacak özel hesaptan yapılması ve bu kapsamdaki kaynak taleplerinin ivedi şekilde karşılanması,

uygun görülmüştür.

Bu çerçevede; "Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında İzinsiz İkamet Eden Kişilerin Geri Kabulüne İlişkin Anlaşma" ve mutabakat hükümlerinin uygulanabilmesi amacıyla tüm kamu kurum ve kuruluşları ve yerel yönetimlerce; Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün talep ve ihtiyaçlarının yerine getirilmesi ve gerekli hukuki, idari, mali ve teknik her türlü katkı ve desteğin sağlanması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Ahmet DAVUTOĞLU BaşbakanHukuki metinler.jpg
Hukuki Metinler

Ulusal Mevzuat · Uluslararası Sözleşmeler ve ilgili mevzuat · AİHM Kararları · BMMYK Kılavuz İlkeleri · BMMYK EXCOM Kararları · Türkiye İlerleme Raporları · BM İnsan Hakları Kitapçıkları · Geri Kabul Anlaşmaları · TBMM Genel Kurul Tutanakları · TBMM Soru Önergeleri