MEB 2010 Genelgesi (Yabancı Uyruklu Öğrenciler)

madde14 sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

T.C. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI


Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

Sayı : B.08.0.OGM.0.72.02.010.06.01/6544 16/08/2010
Konu : Yabancı Uyruklu Öğrenciler


GENELGE
2010/48


İlgi: a) Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği,
b) Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği,
c) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği,
ç) Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği,
d) Millî Eğitim Bakanlığı İmam-Hatip Liseleri Yönetmeliği,
e) Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği,
f) Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği,
g) Millî Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği, h) Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik,
ı) Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği,
i) Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği,
j) 27/01/2003 tarihli ve B.08.0.OGM.0.09.01.01.379.2/860 sayılı (2003/03) Genelge.


Ülkemiz birçok alanda, hızlı bir değişim ve dönüşüm süreci yaşamaktadır. Son derece belirleyici ve etkili olan bu süreçte, değişen ve gelişen şartlar, ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar ile Avrupa Birliği müktesebatına uyum çalışmaları birçok mevzuatta değişiklik ve düzenleme yapılmasını gerekli kılmaktadır.
Bu çerçevede, Bakanlığımız faaliyetleri ile ilgili birçok mevzuatta değişiklik ve düzenleme yapılmış olup, bazı konulardaki çalışmalar ise bir plan dâhilinde sürdürülmektedir.


Yapılan ve yürütülmekte olan bütün çalışmaların amacı; ülkemiz eğitim imkânlarının kaliteli ve istenilen seviyeye yükseltilmesi ve öğrenim çağında bulunanların, ilgili mevzuatı doğrultusunda bu imkânlardan yararlandırılmalarının sağlanmasıdır. Ancak, Bakanlığımıza intikal eden talep ve duyumlardan, yabancı uyrukluların eğitim-öğretim imkânlarından yararlanmaları ve yararlandırılmaları konularında bazı sorun ve tereddütlerin yaşanmakta olduğu anlaşılmaktadır.


Bu sebeple; ülkemizde bulunan yabancı uyrukluların eğitime erişim, kayıt-kabul, belge tanzimi ve diğer hususlardaki iş ve işlemlerinin yürütülmesi konularında ilgi (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (g), (ğ), (h), (ı) ve (i) Yönetmelik hükümleri çerçevesinde aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu itibarla Bakanlığımıza bağlı her tür ve seviyedeki okul ve kurumlarda (yükseköğretim kurumları hariç olmak üzere) yürütülen eğitim-öğretimle ilgili iş ve işlemlerde, özel mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda işlem yapılacaktır.


Buna göre;

1- Komisyon
İl millî eğitim müdürlükleri bünyesinde eğitim-öğretimden sorumlu müdür yardımcısı/şube müdürünün başkanlığında yabancı uyruklu öğrencilerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere bir komisyon oluşturulacaktır. Bu komisyonda; her seviye ve türden birer okul/kurum müdürü, il emniyet müdürlüğü yabancılar şube müdürlüğünde görevli bir yetkili ile yabancı uyruklu öğrencinin ana dilinde mülakat yapabilecek yabancı dil öğretmeni veya tercüman bulundurulacaktır.


Komisyon;
a) Yabancı uyruklu öğrencilerin, bu Genelge’de yer alan kayıt-kabullere ilişkin şartları taşımaları halinde, diploma ve öğrenim belgelerine dayalı olarak denkliklerini belirleyerek öğrenim görecekleri okul/kurumlara yönlendirecektir.
b) Vatansız, sığınmacı/mülteci ve sığınma/iltica başvuru sahibi durumundaki yabancı uyruklulardan öğrenim belgesi bulunmayanların, okul ve sınıf seviyelerini beyanlarına dayalı olarak mülakat, gerektiğinde yazılı veya sözlü sınav yoluyla ülkelerinde öğrenim gördükleri sınıf seviyesi üzerinden denkliğini belirleyerek ilgili okul/kurumlara yönlendirecektir.
c) Okul/kurumlar ile halk eğitim merkezlerinde Türkçenin öğretilmesi ve mesleki beceri kazandırılması için gerekli tedbirleri alacak, istenilmesi ve uygun ortamın bulunması halinde ise konuyla ilgili her türlü destekleyici eğitim-öğretim çalışmalarının planlaması ve gerçekleştirilmesini sağlayacaktır.
ç) Her öğretim yılı dönem başlarında olmak üzere yılda en az iki defa, bu tarihler dışında ise ihtiyaç duyuldukça toplanarak, il genelinde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerle ilgili değerlendirmeler yapacak ve alınan kararları ilgili okul/ kurum ve emniyet makamlarına bildirecektir.


2- Kayıt-kabuller için gerekli şartlar
a) Vatansız, sığınmacı/mülteci ve sığınma/iltica başvuru sahibi durumundaki yabancı uyrukluların kayıt-kabullerinde öğrenim vizesi istenmeyecek, ancak bunların, emniyet makamlarınca kendilerine ve veli veya vasilerine verilen en az altı ay süreli ikamet izinlerinin bulunması şartı aranacaktır.
b) Öğrenim görmek üzere Türkiye'ye gelen yabancı uyrukluların kayıt-kabullerinde usulüne uygun pasaport ve öğrenim vizesi ile en az altı ay süreli ikamet izinlerinin bulunması şartı aranacaktır.
c) Türkiye’de çalışma ve ikametlerine izin verilen yabancıların çocuklarının kayıt- kabullerinde ayrıca öğrenim vizesi istenmeyecektir.
ç) Türkiye’de görevli Büyükelçilik, Başkonsolosluk ve uluslararası kuruluş temsilciliklerinde görevli personelin çocuklarının kayıt-kabullerinde; usulüne uygun pasaportlarının bulunması ve Dışişleri Bakanlığınca verilen kimlik kartlarının mevcut olması şartı aranacaktır. Bu personelin 18 yaşından büyük çocukları için ayrıca İçişleri Bakanlığından gerekli oturma izni alınmış olması şartı aranacaktır.
d) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iken 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 28 inci maddesine göre Bakanlar Kurulundan Türk vatandaşlığından çıkma izni alarak başka bir ülke vatandaşlığına geçen kişilerin ve bunların çocuklarının kayıt-kabullerinde ikamet izni ve öğrenim vizesi istenmeyecektir. Ancak bunlardan aynı Kanunun uygulanmasına yönelik hükümler içeren Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 53 üncü maddesine göre verilen mavi kart sahibi olma şartı aranacaktır.
e) Okul müdürlüklerince; okullara kesin kayıtları yapılan yabancı uyruklu öğrencilere ait bilgiler il/ilçe millî eğitim müdürlükleri kanalıyla düzenli olarak emniyet makamlarına bildirilecektir.
f) Haksız taleplerin ve hukuki sorunların doğmaması için kayıt-kabul şartlarını taşımayanların okul ve kurumlara devamlarına izin verilmeyecektir.


3-Veri girişi ve belge düzenlenmesi
a) Okul ve kurumlarca yapılacak her türlü veri girişi yabancılar kimlik numarası ile
e-okul sistemi üzerinden gerçekleştirilecektir.
b) İlgili mevzuatı doğrultusunda karne, tasdikname, diploma ve benzeri belge tanzimi; yabancı uyruklu öğrencilerin nüfus cüzdanı, pasaport, ikamet tezkere bilgileri ile varsa daha önceki öğrenim yıllarına ait öğrenim belgesi, tasdikname ve diploma bilgileri esas alınarak emsali T.C. uyruklu öğrenciler gibi e-okul sistemi üzerinden yapılacaktır. Ayrıca e-Okul üzerinden yapılan her türlü iş ve işlemlerde öğrenci ya da vasisinin pasaportunda yer alan öğrenciyle ilgili kimlik bilgileri kullanılacaktır.
c) Öğrenimini yarıda bırakan yabancı uyruklu öğrencilerin istemeleri halinde, ülkemizde almış oldukları öğrenim süresi ve seviyesini gösteren öğrenim belgesi tanzim edilerek kendilerine verilecektir.


4-Diğer hususlar
a) Öğrencilerin, ikametlerine uygun okullara yerleştirilmeleri ve öğrenim gördükleri/görecekleri okulların kural ve mevzuatına uymaları esastır.
b) Öğrencilerin okul, çevre ve diğer öğrencilerle uyum içerisinde öğrenimlerini sürdürebilmeleri, uyum zorluğu çekenlere gerekli destek ve yardımın sağlanması için okul yönetimleri, rehberlik servisleri, rehberlik araştırma merkezleri ile komisyonca gerekli önlemler alınacaktır.
c) Öğrencilerin devam durumları; kayıt tarihinden itibaren izlenecek, devamsızlık gösterenlerin devamının sağlanması için gerekli önlemler alınacak, konuyla ilgili kişi ve kurumlar zamanında bilgilendirilecektir.
ç) Öğrenciler; okul ve kurumlardaki emsali T.C. uyruklu öğrenciler için uygulanan kılık kıyafetle ilgili mevzuat hükümlerine uyacaklardır.
d) Öğrencilere gerekli ders araç gereci ile burs ve yatılılık imkânlarının sağlanması için komisyonca o ille sınırlı olmak üzere gerekli tedbirler alınacaktır.
e) Ülkemizde bulunma durum ve statüleri emniyet makamlarınca belirlendikten sonra ikamete tabi tutuldukları yerleşim yerlerinde bulunan vatansız, sığınmacı/mülteci ve sığınma/iltica başvuru sahibi durumundaki öğrencilerin nakilleri, emniyet makamlarının bilgisi dâhilinde gerçekleştirilecektir. Ayrıca yabancı uyruklu öğrencilerin okuldan ayrılma, okul bitirme ve benzeri durumları emniyet makamlarına bildirilecektir.
f) Yabancı uyruklu öğrencilerin eğitim-öğretimleri ile ilgili karşılaşılan/karşılaşılabilecek tereddüt ve sorunlar öncelikle komisyonca değerlendirilerek çözüme kavuşturulacaktır. Bu konuyla ilgili mahallinde çözüme kavuşturulamayan sorunlar, Bakanlığımızın ilgili öğretim dairesine intikal ettirilecektir.
g) Eğitim-öğretim faaliyetlerinden yararlanan yabancı uyruklulardan; e-okul kapsamında kaydı bulunanların kimlik bilgileri, sayıları, öğrenim düzeyleri veya yararlandıkları eğitim faaliyetleri, menşei ülke bilgileri ve statülerine ilişkin veriler e-okul üzerinden, e-okul sisteminde kaydı bulunmayanların verileri ise MEBBİS üzerinden sisteme girilecektir.
ğ) İkamet izin belgelerinin geçerlilik süresinin takibiyle ilgili iş ve işlemler; okul müdürlüklerince, il/ilçe millî eğitim müdürlükleri aracılığıyla yapılacaktır.
h) Ülkemizde bulunma durum ve statüleri emniyet makamlarınca belirlendikten sonra ikamete tabi tutuldukları yerleşim yerlerinde bulunan vatansız, sığınmacı/mülteci ve sığınma/iltica başvuru sahibi durumundaki yabancı uyruklular ile geri gönderme merkezlerinde barındırılan yabancı uyrukluların eğitim-öğretimden yararlandırılmaları hususunda; okul/kurumlar ile uygun mekânlarda seviyelerine uygun programlar dâhilinde eğitim-öğretim faaliyetleri yapılması için il millî eğitim müdürlüklerince, il emniyet müdürlükleri ile koordineli bir şekilde gerekli tedbirler alınacaktır.
ı) İş ve işlemlerin sağlıklı yürütülmesi için; başta il emniyet müdürlükleri olmak üzere konunun bütün taraflarıyla işbirliğine önem verilecek, gizlilik gerektiren konularda da gerekli hassasiyet gösterilecektir.
i) İlgi (j) Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.


Nimet Çubukçu
Milli Eğitim Bakanı