AT Konsey Tüzüğü EURODAC

madde14 sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

 KONSEY TÜZÜĞÜ (AT) 2725/2000

11 Aralık 2000


Dublin Sözleşmesinin etkili uygulanması amacı ile parmak izi karşılaştırılması için "Eurodac"'ın kullanılması ile ilgili
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLAR KONSEYİ,


Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşma'yı ve özellikle işbu Antlaşmanın 63. (1) (a) Maddesini göz önüne alarak,
Komisyon önerisini göz önüne alarak,
Avrupa Parlamentosunun görüşünü[1] göz önüne alarak,
Aşağıdaki hususları dikkate alarak:


1) Üye Devletler, 31 Aralık 1967 tarihli New York Protokolü ile değiştirilen Mültecilerin Statüsü hakkındaki 28 Temmuz 1951 tarihli Cenevre Sözleşmesini onaylamıştır.


2) Üye Devletler, Avrupa Topluluğu'nun Üye Devletlerinin birisinde yapılan, sığınma başvurularını incelemeden sorumlu olan Devleti belirlemeye yönelik 15 Haziran 1990 tarihli Sözleşmeyi[2] (buradan sonra "Dublin Sözleşmesi" adı ile anılacaktır) imzalamıştır.


3) Dublin Sözleşmesini uygulamak amacı ile sığınma talebinde bulunanların ve Topluluğun harici sınırlarını yasa dışı yollarla geçme ile bağlantılı olarak yakalanan kişilerin kimliklerini tespit etmek gereklidir. Dublin Sözleşmesini ve özellikle bu Sözleşmenin 10 (1). Maddesinin (c) ve (e) noktalarını daha etkili bir biçimde uygulamak için, her Üye Devlete, kendi sınırları içerisinde yasa dışı olarak bulunan bir yabancı uyruklu kişinin, başka bir Üye Devlette sığınma için başvurup başvurmadığını kontrol etmesi için izin vermek de arzu edilir niteliktedir.


4) Bu tür kişilerin kimliklerinin tam olarak tespiti için, parmak izi önemli bir unsurdur. Bu kişilerin parmak izi verilerini karşılaştırmak için, bir sistem kurulması gereklidir.


5) Bu anlamda, "Eurodac" ismi ile anılan ve Merkezi bir Üniteden oluşan, parmak izi verilerinin bilgisayar ortamda merkezi bir veritabanını işletecek ve bunun yanı sıra Üye Devletler arasında ve merkezi veritabanında elektronik yollarla bu verilerin iletimini sağlayacak, Komisyon bünyesinde yapılanmış, bir sistemin kurulmasına gereksinim bulunmaktadır.


6) En az 14 yaşında (14 yaşından büyük) olmaları durumunda, Üye Devletlerin sığınma için başvuran herkesin ve Üye bir Devletin harici sınırlarını (yasadışı) geçmesi ile alakalı olarak yakalanan tüm yabancı uyruklu kişilerin parmak izlerini derhal almasını zorunlu kılmak da ayrıca gereklidir.


7) Bu tür parmak izi verilerinin Merkezi Üniteye iletilmesi, bu tür parmak izi verilerinin ve merkezi veritabanındaki diğer alakalı verinin kayıtlara geçmesi, saklanması, diğer parmak izi verileri ile karşılaştırılması, bu tür bir karşılaştırmanın sonuçlarının iletilmesi ve kayıtlı verilerin bloke edilmesi ve silinmesi hakkında açık kuralların konulması gereklidir. Değişik kategorilerdeki yabancı uyrukluların durumu için bu kurallar farklı olabilir ve kuralların bu durumlar için adapte edilmesi gereklidir.


8) Bir Üye Devletten sığınma talebinde bulunan yabancı uyruklu şahıslar, başka bir Üye Devletten, ilerideki seneler için sığınma talebinde bulunma imkanına sahip olabilirler. Bu yüzden, Merkezi Ünite tarafından parmak izi verilerinin saklanması gereken maksimum süre önemli uzunlukta olmalıdır. Topluluk içerisinde uzun yıllar kalmış olan yabancı uyruklu şahısların çoğunun yerleşik bir statü ya da hatta o süreden sonra Üye Devletin vatandaşlığını kazandıklarını göz önünde bulundurulur ise, parmak izi verilerinin saklanması için on yıllık bir süre, mantıklı bir süre olarak kabul edilmelidir.


9) Parmak izi verilerinin o uzunluktaki zaman için saklanmasını gerekli kılmayan durumlar gibi bazı özel durumlarda, muhafaza süresi daha kısa olmalıdır. Yabancı uyruklu şahısların, bir Üye Devletin vatandaşlığına geçmesi durumunda, parmak izi verileri derhal silinmelidir.


10) Verinin kullanılması, verinin güvenliği, kayıtlı veriye ulaşım ve kayıtlı verinin düzeltilmesi ile alakalı olarak, Komisyonun Merkezi Ünite ve Üye Devletler hususunda, her konuda açıkça sorumluluklarının belirlenmesi gereklidir.


11) Topluluğun, Eurodac sistemi ile alakalı olarak akit dışı sorumluluğu, Antlaşmanın ilgili hükümleri tarafından düzenlenirken, sistemin işletilmesi ile alakalı olarak Üye Devletlerin akit dışı sorumlulukları için özel kuralların belirlenmesi gereklidir.


12) Teklif edilen önlemlerin hedeflerin, yani Topluluğun sığınma politikasının uygulamaya konulmasına yardımcı olacak parmak izi verilerinin karşılaştırılmasına yönelik bir sistemin Komisyon bünyesinde oluşturulması, niteliği gereği, Üye Devletler tarafından yeterince gerçekleştirilemeyeceği ve dolayısıyla, önlemlerin ölçeği ve etkileri nedeniyle, Topluluk düzeyinde daha iyi gerçekleştirilebileceğinden, Topluluk, Antlaşma'nın 5. Maddesinde öngörülen subsidiarite (ikincillik) ilkesi çerçevesinde önlemler alabilir. Anılan Maddede belirtilen orantısallık ilkesi uyarınca bu Tüzük, söz konusu hedeflere ulaşmak için gerekli olan araçların ötesine geçmemektedir.


13) Mülteci olarak tanınan ve kabul edilen kişiler ile ilgili verinin bloke edilmesinin yanı sıra Merkezi Ünite tarafından iletilen karşılaştırma sonuçlarının tanımlanması ve sınıflandırılmasından tek başlarına Üye Devletler sorumlu olduğundan ve bu sorumluluk özellikle kişisel verilerin işlenmesi gibi hassas bir alanı ilgilendirdiğinden ve bireysel özgürlüklerin kullanılmasını etkileyeceğinden, özellikle bu tür verilerin güvenliğini ve güvenilirliğini sağlamak için kabul edilen önlemler ile bağlantılı olarak, Konsey'in bazı uygulama yetkilerinin kullanımını kendisinde saklı tutmasının özel gerekçeleri bulunmaktadır.


14) Bu Tüzüğün diğer önlemlerinin uygulanması için gerekli önlemler, Komisyona tanınan uygulama yetkilerinin kullanımına dair prosedürleri düzenleyen 1999/468/AT (EC) sayılı 28 Haziran 1999 tarihli Konsey Kararına[3] uygun olarak kabul edilmelidir.


15) Kişisel verilerin işletilmesi (işlenmesi) ile alakalı olarak bireylerin korunması ve bu tür verilerin serbest dolaşımı hakkındaki 95/46/AT (EC) sayılı ve 24 Ekim 1995 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönergesi[4], Eurodac sistemi çerçevesi içinde Üye Devletler tarafından kişisel verilerin işletimi (işlenmesi) alanı için de geçerlidir.


16) Antlaşmanın 286. Maddesi dolayısıyla, 95/46/AT (EC) sayılı Yönerge, Topluluk kurum ve organları için de geçerlidir. Merkezi Ünite, Komisyon içerisinde oluşturulacağı için, ilgili Yönerge o Ünite tarafından kişisel verilerin işlenmesi alanında da geçerli olacaktır.


17) Kişisel verilerin işlenmesi ile alakalı olarak bireylerin haklarının ve özgürlüklerinin, bilhassa özel hayatın gizlilik haklarının korunması hakkındaki 95/46/AT(EC) sayılı Yönerge ile belirlenen prensipler, özellikle bazı sektörler bakımından, tamamlanmalı ya da açıklığa kavuşturulmalıdır.


18) Eurodac'ın performansını gözlemek ve değerlendirmek uygun olacaktır.


19) Üye Devletler, Eurodac'ın amacına ters olarak merkezi veritabanında kayıtlı verilerin kullanılmasını cezalandıracak bir sistemi mümkün kılmalıdır.


20) Birleşik Krallık ve İrlanda, Avrupa Birliği Antlaşmasına ve Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmaya eklenmiş, Birleşik Krallık ve İrlanda'nın konumu hakkındaki Protokolün 3. Maddesi'ne uygun olarak, bu Tüzüğün kabul edilmesi ve uygulanmasına katılma konusundaki iradelerini bildirmişlerdir.


21) Danimarka, adı geçen Antlaşmalara eklenmiş olan Danimarka'nın pozisyonu hakkındaki Protokolün 1. ve 2. Maddeleri uyarınca olarak, bu Tüzüğün kabul edilmesinde almamaktadır ve dolayısıyla bu Tüzük ile bağlı olmadığı gibi uygulanmasına da tabi değildir.
22) Bu Tüzüğün ülkesel uygulama kapsamını sınırlandırmak, Dublin Sözleşmesi'nin ülkesel kapsamı ile aynı çizgide tutulması açısından uygundur.


23) Bu Tüzük, Üye Devletler ve Komisyon tarafından, çabuk uygulanması ile ilgili bir görüş ile, gerekli teknik düzenlemelerin tamamlanması için gerekli olan uygulayıcı kurallar için hukuki bir temel oluşturmaya hizmet etmelidir. Komisyon, bu koşulların yerine getirildiğinin temin edilmesi ile görevlendirilmelidir,


İŞBU TÜZÜĞÜ KABUL ETMİŞTİR:
I. BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER
Madde 1
"Eurodac"'ın Amacı
1. Amacı, Dublin Sözleşmesi'ne uygun olarak, Üye Devletlerin birisinde yapılan sığınma başvurularını incelemekten sorumlu olan Üye Devleti belirlemede yardımcı olmak, ayrıca bu Tüzükte belirlenen koşullar altında Dublin Sözleşmesi'nin uygulanmasına zemin hazırlamak olan, "Eurodac" adında bir sistem oluşturulmuştur.
2. Eurodac aşağıdakilerden oluşacaktır:

 • (a) 3. Maddede bahsi geçen Merkezi Ünite;
 • (b) 8 (1). Madde ve 11 (1). Maddede adı geçen yabancı uyruklu şahıs kategorisinin, 5 (1). Madde, 8 (2). Madde ve 11 (2). Maddede bahsi geçen verilerin sığınma başvurusunda bulunan şahısların parmak izlerinin karşılaştırılması amacı ile işlendiği bilgisayar ortamında bir merkezi veritabanı;
 • (c) Üye Devletler ve merkezi veritabanı arasında veri iletimi yöntemleri.

Eurodac'ı düzenleyen kurallar, karşılaştırmanın sonuçlarından bir yarar sağlanana kadar, Merkezi Üniteye veri iletiminde olduğu gibi Üye Devletler tarafından etkilenen operasyonlar için de geçerli olmalıdır.
3. Kaynak Üye Devlet tarafından Eurodac için hazırlanmış verilerin kullanılmasına halel getirmeksizin, Üye Devletin ulusal hukukuna uygun olarak, kurulan veritabanında parmak izi verileri ve diğer kişisel veriler, sadece, Dublin Sözleşmesi'nin 15 (1). Maddesinde belirtilen nedenler için, Eurodac'ta işlem görebilir.


Madde 2

Tanımlar
1. Bu Tüzüğün amaçları bakımından:
(a) "Dublin Sözleşmesi" 15 Haziran 1990 tarihinde Dublin'de imzalanan ve Avrupa Topluluğu'nun Üye Devletlerinin birisinde yapılan, sığınma başvurularını incelemeden sorumlu olan Devleti belirlemeye yönelik Sözleşme anlamına gelir;
(b) "Sığınma için başvuru", sığınma için başvuruda bulunmuş bir yabancı uyruklu şahıs ya da o şahıs adına başkası tarafından yapılmış olan bu tür bir başvuru anlamına gelir;
(c) "Kaynak Üye Devlet":

 • (i) sığınma için başvuran kişi ile alakalı olarak, kişisel verileri, Merkezi Üniteye ileten ve karşılaştırma sonuçlarını alan Üye Devlet anlamına gelir;
 • (ii) 8. Madde tarafından kapsanan bir kişi ile alakalı olarak, kişisel verileri Merkezi Üniteye ileten Üye Devlet anlamına gelir;
 • (ıii) 11. Madde tarafından kapsanan bir kişi ile alakalı olarak, bu tür verileri Merkezi Üniteye ileten ve karşılaştırma sonuçlarını alan Üye Devlet anlamına gelir;

(d) "mülteci" 31 Ocak 1967 tarihindeki New York Protokolü tarafından değiştirildiği haliyle, 28 Haziran 1951 tarihli Mülteciler hakkındaki Cenevre Sözleşmesi'ne uygun olarak mülteci kabul edilen bir kişi anlamına gelir;
(e) "isabet" 4 (6). Maddeye uygun olarak Üye Devletlerin karşılaştırma sonuçlarını derhal kontrol etme yükümlülüklerine halel getirmeksizin, veritabanında kayıtlı parmak izi verileri ile bir Üye Devlet tarafından, bir şahıs ile alakalı olarak iletilen veriler arasında, Merkezi Ünite tarafından yapılan karşılaştırmada bir eşleşme ya da eşleşmeler olması anlamına gelir.
2. 95/46/AT (EC) sayılı Yönerge'nin 2. Madde'sinde tanımlanan terimler, bu Tüzük bakımından da aynı anlamı taşıyacaktır.

3. Başka türlü düzenlenmediği takdirde, Dublin Sözleşmesi'nin 1. Madde'sinde tanımlanan terimler, bu Tüzük bakımından da aynı anlamı taşıyacaktır.


Madde 3

Merkezi Ünite
1. Merkezi Ünite, Komisyon i bünyesinde oluşturulacak ve Üye Devletler adına, 1 (2) (b) sayılı Maddede bahsi geçen merkezi veritabanını işlemekten sorumlu olacaktır. Merkezi Ünite, bilgisayar ortamında bir parmak izi tanıma sistemi ile donatılacaktır.
2. Sığınma başvurusunda bulunan şahıslar, 8. Madde tarafından kapsanan kişiler ve 11. Madde tarafından kapsanan kişiler hakkında Merkezi Ünitede işlenen veriler, kaynak Üye Devlet adına, bu Tüzük'te belirlenen koşullar çerçevesinde işletilecektir.
3. Merkezi Ünite, yılda dört defa, görevi ile alakalı olarak aşağıdakileri gösteren istatistikleri düzenleyecektir:

 • (a) sığınma başvurusu sahibi (yapan) kişiler ve 8 (1). ve 11 (1). Maddelerde bahsi geçen şahıslar hakkında iletilen veri gruplarının sayısı;
 • (b) başka bir Üye Devlette sığınma başvurusunda bulunmuş, sığınma başvurusu sahibi (yapan) kişiler için isabet sayısı;
 • (c) ardı ardına sığınma başvurusunda bulunmuş, 8 (1). Maddede bahsi geçen şahıslar için isabet sayısı;
 • (d) daha önceden başka bir Üye Devlette sığınma başvurusunda bulunmuş, 11 (1). Maddede bahsi geçen şahıslar için isabet sayısı;
 • (e) ilk seferinde gönderilen parmak izi verisinin, bilgisayar ortamındaki parmak izi tanıma sistemini kullanarak bir karşılaştırmaya ulaşamamasından dolayı, Merkezi Ünitenin, kaynak Üye Devletten ikinci bir kez istemek zorunda kaldığı parmak izi verisi sayısı hHer yılın sonunda, (b). (c) ve (d)'de isabetlerin kaydedilmiş olduğu bir insan sayısı göstergesinin de dahil olduğu, istatistiksel ver, çeyrek yıllık istatistiklerin toplanması yolu ile Eurodac'ın faaliyetlerinin başlaması itibari ile oluşturulacaktır. İstatistikler, her Üye Devlet için veri ayrımını içerecektir.

4. 23 (2). Maddede belirtilen prosedüre uygun olarak, Merkezi Ünitede işlenen veri esasına göre, merkezi Ünite, başka bazı istatistiksel görevleri yürütmek ile görevlendirilebilir.
II. BÖLÜM
SIĞINMA İÇİN BAŞVURUDA BULUNAN ŞAHISLAR


Madde 4
Parmak izlerinin toplanması, iletilmesi ve karşılaştırılması
1. Her Üye Devlet, 14 yaşından büyük tüm sığınma başvurusunda bulunan şahısların, her bir parmaklarının parmak izini hemen alacaktır ve 5 (1). Madde'nin (a)'dan (f)'ye kadar olan bentlerde bahsi geçen verileri Merkezi Ünite'ye hemen iletecektir. Parmak izi alımı için olan prosedür, ilgili Üye Devlet'in ulusal uygulamasına uygun olarak ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Çocuk Hakları konusunda Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nde belirtilen teminatlara uygun olarak belirlenecektir.
2. 5 (1). Maddede bahsi geçen verilerin, Merkezi Ünite tarafından ya da, bu tür amaçlar için gerekli teknik koşullar yerine getirildiği takdirde, doğrudan kaynak Üye Devlet tarafından derhal merkezi veritabanına kayıtları yapılacaktır.
3. Herhangi bir Üye Devlet tarafından iletilen, 5 (1). Maddesi (b) bendinin anlamı dahilinde parmak izi verisi, Merkezi Ünite tarafından, diğer Üye Devletler tarafındaniletilen ve merkezi veritabanında hali hazırda saklanmış olan parmak izi verileri ile karş ılaş tırılacaktır.
4. Merkezi Ünite, bir Üye Devletin talebi üzerine, 3. paragrafta adı geçen karşılaştırmanın, diğer Üye Devletlerden gelen verilere ek olarak, o Üye Devlet tarafından daha önceden iletilmiş parmak izi verilerini kapsamasını temin edecektir.
5. Merkezi Ünite, karşılaştırmanın isabet ya da negatif sonucunu, hemen kaynak Üye Devlete iletmelidir. İsabet olduğu durumlarda, isabete denk gelen tüm veri grupları için, 5 (1). Maddede bahsi geçen verileri iletecek olmasına rağmen, 5 (1) (b) sayılı Maddede bahsi geçen veri olması durumunda, isabetin esasını oluşturdukları sürece iletecektir.
Bu tür bir amaç için gerekli teknik koşullar sağlandığı takdirde, karşılaştırma sonuçlarının kaynak Üye Devletlere doğrudan iletimine izin verilecektir.
6. Karşılaştırmanın sonuçları kaynak Üye Devlet tarafından derhal kontrol edilecektir. Dublin Sözleşmesinin 15. maddesine uygun olarak, son kimlik saptama kaynak Üye Devlet tarafından, ilgili Üye Devletler ile işbirliği içerisinde yapılacaktır.
Verinin güvenilmezliği saptanır saptanmaz, Merkezi Ünite'den alınan, güvenilmez olarak bulunan diğer veri ile alakalı olarak, bilgi silinecek ya da tahrip edilecektir.
7. 1. ve 6. paragrafların uygulanması için gerekli prosedürleri belirleyen uygulama kuralları, 22 (1). Maddede belirtilen prosedüre uygun olarak kabul edilecektir.


Madde 5

Verinin kaydedilmesi
1. Merkezi veritabanında yalnız (sadece) aşağıdaki veriler kayıt edilecektir:
(a) kaynak Üye Devlet, sığınma için başvurunun yeri ve tarihi;
(b) parmak izi verisi;
(c) cinsiyet;
(d) kaynak Üye Devlet tarafından kullanılan referans numarası;
(e) parmak izinin alındığı tarih;
(f) verinin Merkezi Üniteye iletildiği tarih;
(g) verinin merkezi veritabanına girildiği tarih;
(h) iletilen verinin alıcısı/alıcıları ve iletinin/iletilerin tarih(ler)i ile alakalı olarak detaylar.
2. Veriyi merkezi veritabanına kaydettikten sonra, Merkezi Ünite, kaynak Üye Devletin iletim için kullanılan araçların geri verilmesini talep etmiş olması durumu haricinde, verinin iletimi için kullanılan araçları tahrip edecektir.


Madde 6

Verinin Saklanması
Her bir grup veri, 5 (1). Maddede bahsi geçtiği üzere, parmak izlerinin alınmış olduğu tarihten itibaren on yıl için merkezi veritabanında saklanacaktır.
Bu sürenin dolması ile birlikte, Merkezi Ünite, otomatik olarak bu veriyi merkezi veri tabanından silecektir.
Madde 7 İleri düzey veri silimi
6. Maddede bahsi geçen sürenin dolmasından önce, herhangi bir Üye Devletin vatandaşlığını hak etmiş olan kişiler hakkındaki veriler, 15 (3). Maddeye uygun olarak, kaynak Üye Devlet tarafından, bu kişinin bu tür bir vatandaşlık hak etmiş olduğundan haberdar olması üzerine, merkezi veritabanından silecektir.
III. BÖLÜM
HARİCİ BİR SINIRI YASADIŞI GEÇMEK İLE ALAKALI OLARAK YAKALANAN YABANCI UYRUKLU ŞAHISLAR


Madde 8
Parmak izi verilerinin toplanması ve iletilmesi
1. Her Üye Devlet, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde ve Çocuk Hakları konusundaki Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nde belirlenen teminatlara uygun olarak, üçüncü bir ülkeden gelmiş ve geri çevrilmemiş olan, o Üye Devletin kara, deniz, ya da hava sınırlarını yasadışı geçmesi dolayısıyla yetkili kontrol mercileri tarafından yakalanmış olan 14 yaşından büyük tüm yabancı uyruklu kişilerin, hemen, tüm parmaklarının parmak izini alacaktır.
2. İlgili Üye Devlet, 1. paragrafta bahsi geçen, geri çevrilmemiş her yabancı uyruklu kişi ile ilgili olarak, aşağıdaki verileri, derhal Merkezi Ünite'ye iletecektir:
(a) kaynak Üye Devlet, yakalanmanın yeri ve tarihi;
(b) parmak izi verisi;
(c) cinsiyet;
(d) kaynak Üye Devlet tarafından kullanılan referans numarası;
(e) parmak izinin alındığı tarih;
(f) verinin Merkezi Üniteye iletildiği tarih.


Madde 9

Verinin kaydedilmesi
1. 5 (1) (g). Madde ve 8 (2). Maddede bahsi geçen veri merkezi veritabanına kayıt edilecektir.
3 (3). Maddeye halel getirmeksizin, 8 (2). Maddeye uygun olarak Merkezi Üniyete iletilen veri, yalnızca, sonradan Merkezi Üniteye iletilen sığınma için başvuru yapan şahıslar hakkındaki veri ile karşılaştırma amacı ile kayıt edilecektir.
Merkezi Ünite, 8 (2). Maddeye uygun olarak kendisine iletilen veriyi, daha önceden merkezi veritabanına kayıt edilmiş hiç bir veri ile ve 8 (2). Maddeye uygun olarak Merkezi Üniteye sonradan iletilen veri ile karşılaştırmayacaktır.
2. 4 (7). Maddede düzenlenen hükümlerin yanı sıra, 4 (1). Maddenin ikinci cümlesi, 4 (2). Madde ve 5 (2). Maddede öngörülen prosedürler uygulanacaktır. Merkezi Üniteye sonradan iletilen sığınma için başvuruda bulunan şahıslar hakkındaki verinin, 1. paragrafta bahsi geçen veri ile karşılaştırılması ile alakalı olarak, 4 (3), (5) ve (6) sayılı Maddede öngörülen prosedürler geçerli olacaktır.


Madde 10

Verinin saklanması
1. 8 (1). Maddede bahsi geçtiği üzere bir yabancı uyruklu şahıs ile ilgili olarak her bir veri grubu, yabancı uyruklu şahsın parmak izinin alındığı tarihten itibaren iki yıl için merkezi veritabanında saklanacaktır. Bu sürenin dolması ile birlikte, Merkezi Ünite, bu veriyi merkezi veribanından otomatik olarak silecektir.
2. 8 (1). Maddede bahsi geçtiği üzere bir yabancı uyruklu şahıs ile ilgili veriler, kaynak Üye Devlet, aşağıdaki durumlardan, 1. paragrafta bahsi geçen iki senelik süre dolmadan önce haberdar olur ise, 15 (3). Madde uyarınca, derhal merkezi veritabanından silinecektir:
(a) yabancı uyruklu şahısa oturma izni verildiği takdirde;
(b) yabancı uyruklu şahıs Üye Devlet sınırlarını terk ettiği takdirde;
(c) yabancı uyruklu şahıs, herhangi bir Üye Devletin vatandaşlığına geçtiği takdirde.
IV. BÖLÜM
ÜYE BİR DEVLETTE YASADIŞI OLARAK BULUNAN YABANCI UYRUKLU ŞAHISLAR


Madde 11
Parmak izi verilerinin karşılaştırılması
1. Kendi sınırları içerisinde yasadışı olarak varlığını sürdüren bir yabancı uyruklu şahsın, daha önceden başka bir Üye Devlet'te sığınma için başvuruda bulunup bulunmadığını kontrol etmek amacı ile, her Üye Devlet, kullanılan referans numarası ile birlikte, 14 yaşından büyük bu tür yabancı uyruklu şahıslardan almış olabileceği parmak izlerini, Merkezi Ünite'ye iletebilir.
Genel bir kural olarak, daha önceden yabancı uyruklu şahsın başka bir Üye Devlette sığınma başvurusunda bulunup bulunmadığını kontrol etmek için mevcut gerekçeler şunlardır:
(a) yabancı uyruklu şahıs, sığınma için bir başvuruda bulunduğunu belirtir, fakat başvuruda bulunduğu Üye Devlet'i belirtmez ise;
(b) yabancı uyruklu şahıs sığınma talep etmez, fakat tehlikede olacağını iddia ederek kendi ülkesine geri gönderilmesine itiraz eder ise, ya da
(c) yabancı uyruklu şahıs, başka bir biçimde, kendi kimliğinin tespitinde işbirliğini kabul etmezse, özellikle sahte kimlik belgesi göstermek ya da hiçbir belge göstermemek yolu ile, ülkeden çıkarılmasını önlemeye çalışır ise.
2. 1. paragrafta bahsi geçen prosedürde Üye Devletlerin yer aldığı durumlarda, Üye Devletler, 1. paragrafta bahsi geçen yabancı uyruklu şahısların tüm parmaklarının ya da en azından işaret parmaklarının ve işaret parmakları yok ise diğer tüm parmaklarının izleri ile alakalı parmak izi verilerini Merkezi Ünite'ye iletecektir.
3. 1. paragrafta bahsi geçen yabancı uyruklu şahıslara ait parmak izi verileri, yalnızca, diğer Üye Devletler tarafından iletilen ve hali hazırda merkezi veritabanında kayıtlı bulunan sığınma başvurusunda bulunmuş şahısların parmak izi verileri ile karşılaştırılması amacı ile Merkezi Ünite'ye iletilecektir.
8 (2). Madde'ye uygun olarak, bu tür bir yabancı uyruklu şahsın parmak izi verileri, merkezi veritabanında kayıtlı olmayacak ve Merkezi Ünite'ye iletilen veriler ile karşılaştırılması yapılmayacaktır.
4. Bu Madde'ye dayanarak iletilen parmak izi verilerinin, hali hazırda Merkezi Ünitede saklanmış olan, diğer Üye Devletler tarafından iletilmiş olan sığınma başvurusunda bulunmuş şahısların parmak izleri verisi ile karşılaştırılması ile alakalı olarak, 4 (7). Madde uyarınca belirlenen hükümlerin yanı sıra 4 (3), (5) ve (6) sayılı Maddede öngörülen prosedürler uygulanacaktır.
5. Karşılaştırma sonuçlarının kaynak Üye Devlet'e iletilmesi ile birlikte, Merkezi Ünite, derhal:
(a) parmak izi verisini ve 1. paragrafa dayanarak kendisine ulaştırılmış diğer verileri silecektir ve
(b) kaynak Üye Devlet'in, verilerin iletilmesi için kullanılan iletişim araçlarının geri verilmesini talep etmediği durumlarda, kaynak Üye Devlet tarafından Merkezi Ünite'ye verileri iletirken kullanılan iletişim araçları tahrip edilecektir.
V. BÖLÜM

KABUL EDİLEN MÜLTECİLER


Madde 12

Verilerin bloke edilmesi
1. 4 (29. Maddeye uygun olarak kayıt edilmiş, sığınma başvurusunda bulunan şahıslar ile ilgili olan veriler, o kişinin bir Üye Devlet'te mülteci olarak tanınması ve kabul edilmesi durumunda, merkezi veritabanında bloke edilecektir. Bu tür bloke edişler, kaynak Üye Devlet'in talimatları üzerine Merkezi Ünite tarafından gerçekleştirilecektir. 2. paragrafa uygun olarak bir karar kabul edilmediği sürece, bir Üye Devlet'te mülteci olarak tanınan ya da kabul edilen şahıslar ile alakalı olarak isabetle, iletilmeyecektir. Merkezi Ünite, talepte bulunan Üye Devlet'e olumsuz bir cevap verecektir.

2. Eurodac'ın faaliyetlerine başlamasından beş yıl sonra ve başka bir Üye Devlet'te mülteci olarak tanınması ve kabul edilmesinden sonra bir Üye Devlet'te sığınma başvurusunda bulunan şahıslar hakkında, Merkezi Ünite tarafından toplanan güvenli istatistikler esasına dayanarak ve Antlaşmanın ilgili hükümleri uyarınca, bu Üye Devlet'te mülteci olarak tanınmış ve kabul edilmiş şahıslar ile alakalı verilerin aşağıdaki şekillerde işlem görüp görmeyeceğine karar verilecektir:
a) 4 (3). Madde'de öngörülen karşılaştırma amacı ile 6. Madde'ye uygun olarak saklanmalarına ya da
b) bir şahsın mülteci olarak tanınması ve kabul edilmesi ile birlikte, önceden silinmelerine
3. 2 (a). paragrafta bahsi geçen durumda, 1. paragrafa uygun olarak bloke edilen verilerin üzerindeki blok kalkacaktır ve 1. paragrafta bahsi geçen prosedür artık geçerli olamayacaktır.
4. 2 (b). paragrafta bahsi geçen durumda:
(a) 1. paragrafa uygun olarak bloke edilmiş olan veri, Merkezi Ünite tarafından derhal silinecektir; ve
(b) Kaynak Üye Devlet'in, o şahsın bir Üye Devlet'te mülteci olarak tanındığından ve kabul edildiğinden haberdar olması ile birlikte, 15 (3). Madde'ye uygun olarak, sonradan mülteci olarak tanınan ya da kabul edilen kişilerle ilgili olan veriler silinecektir.
5. 1. paragrafta bahsi geçen verinin bloke edilmesi için gerekli olan prosedür ve 2. paragrafta bahsi geçen istatistiklerin toplanması ile alakalı uygulayıcı kurallar, 22 (1). Madde'de belirtilen prosedür ile uygun olarak Kabul edilecektir.
VI. BÖLÜM
VERİNİN KULLANIMI, KORUNMASI VE SORUMLULUK


Madde 13
Veri kullanımı ile ilgili olarak sorumluluk
1. Kaynak Üye Devlet, aşağıdakilerin yapılmasını sağlamak ile yükümlüdür:
(a) parmak izlerinin hukuka uygun olarak alınması;
(b) parmak izi verilerinin ve 5 (1). Maddede, 8 (2). Maddede ve 11 (2). Maddede bahsi geçen diğer verilerin hukuka uygun olarak Merkezi Üniteye iletilmesini;
(c) Merkezi Üniteye iletildiklerinde, verilerin hatasız ve güncel olmaları;
(d) Komisyon'un sorumluluklarına dokunmaksızın, merkezi veritabanındaki verilerin hukuka uygun olarak kayıt edilmesi, saklanması, düzeltilmesi ve silinmesi ;
(e) Merkezi Ünite tarafından iletilen parmak izi verilerinin karşılaştırma sonuçlarının, hukuka uygun olarak kullanılması.


Madde 14

Güvenlik
1. Kaynak Üye Devlet aşağıdakiler için gerekli önlemleri alacaktır:
(a) Eurodac'ın amacı ile alakalı olarak içinde işlemler yapan Üye Devletin ulusal yüklemelerine, yetkili olmayan kişilerin ulaşımlarını önlemek (yüklemelere girişte yapılan kontroller);
(b) yetkili olmayan kişiler tarafından, verilerin ve Eurodac'taki veri iletişim araçlarının, okunmasını, kopya edilmesini, değiştirilmesini ya da silinmesini önlemek (veri iletişim araçlarının kontrolü);
(c) Eurodac'a kayıt edilen hangi verinin, ne zaman ve kim tarafından kayıt edildiğini kontrol etmenin ve tespit etmenin mümkün olduğuna dair güvence vermek (veri kaydının kontrolü);
(d) Eurodac'a yetkili olmayan verilerin kayıt edilmesi ve yetkili olmayan düzenlemelerin yapılması ya da Eurodac'da kayıtlı verilerin silinmesini önlemek (veri girişi kontrolü);
(e) Eurodac'ın kullanımında, yetkili kişilerin, yalnızca yetkileri dahilindeki veriye ulaşmalarını garanti etmek (ulaşım kontrolü);
(f) Veri iletim ekipmanı ile Eurodac'da kayıtlı olan verilerin hangi yetkililere iletilebileceğini kontrol etmenin ve oluşturmanın mümkün olmasına dair garanti etmek (iletim kontrolü);
(g) Verinin direkt olarak merkezi veritabanına ve merkezi veritabanından iletimi sırasında ve Merkezi Üniteden ya da Merkezi Üniteye veri iletişim araçlarının taşınması sırasında, verinin yetki dışında okunmasını, kopya edilmesini, değiştirilmesini ya da silinmesini önlemek (taşınma kontrolü).
2. Merkezi Ünitenin operasyonu ile ilgili olarak, Komisyon, 1. paragraf bağlamında bahsi geçen önlemlerin uygulanması bakımından sorumlu olacaktır.

Madde 15
Eurodac'da kayıtlı olan veriye ulaşım ve ilgili verinin düzeltilmesi ya da silinmesi
1. Kaynak Üye Devletin, bu Tüzüğün hükümlerine uygun olarak merkezi veritabanında kayıtlı olan ve ilettiği veriye ulaşımı olacaktır.
Hiç bir Üye Devlet, başka bir Üye Devlet tarafından iletilen veri içerisinde arama yapamayacağı gibi, 4 (5). Maddede bahsi geçen karşılaştırma sonucu oluşan veri dışında bir veri de alamaz.
2. 1. paragrafa uygun olarak, merkezi veritabanında kayıtlı olan verilere ulaşımı olan Üye Devlet makamları, her Üye Devlet tarafından tayin edilen makamlar olacaktır. Her Üye Devlet, bu makamların listesini Komisyona verecektir.
3. 6. Madde, 10 (1). Madde ya da 12 (4) (a). Maddeye uygun olarak yapılmış olan silimlere dokunmaksızın, yalnızca kaynak Üye Devlet, o tür veriyi düzeltme ya da destekleme ile ya da bu verileri silme ile Merkezi Üniteye ilettiği veriyi düzeltme hakkına sahip olacaktır.
Kaynak Üye Devletin, veriyi doğrudan merkezi veritabanına kayıt etmesi durumunda yine kaynak Üye Devlet, veriyi doğrudan değiştirebilir ya da silebilir. Kaynak Üye Devletin, veriyi doğrudan merkezi veritabanına kayıt etmediği durumlarda, Merkezi Ünite, o Üye Devletin talebi üzerine, veriyi değiştirecek ya da silecektir.
4. Üye bir Devletin ya da Merkezi Ünitenin, merkezi veritabanında kayıtlı olan verinin gerçekte hatalı olduğunu gösteren kanıtı olması durumunda, kaynak Üye Devleti en kısa zamanda bilgilendirmeleri gerekir.
Bir Üye Devletin, bu Tüzüğe aykırı biçimde, merkezi veritabanında veri kayıt edilmiş olduğunu gösteren bir kanıtı var ise, benzer bir şekilde, kaynak Üye Devleti en kısa süre içerisinde bilgilendirecektir. Kaynak Üye Devlet, ilgili veriyi kontrol edecek ve eğer gerekirse, gecikme olmadan bu verileri değiştirecek ya da silecektir.
5. Merkezi Ünite, sığınma başvurusunu incelemek üzere sorumlu olan Devletin belirlenmesi için söz konusu kriterler ve mekanizmalar hakkındaki Topluluk anlaşması çerçevesinde özel olarak yetkilendirilmesi durumu dışında, merkezi veritabanında kayıt edilmiş verileri herhangi bir üçüncü ülkenin makamlarına transfer etmeyecek ya da bu makamlara sunmayacaktır.


Madde 16
Merkezi Ünite tarafından kayıtların tutulması
1. Merkezi Ünite, Merkezi Ünite içerisindeki tüm veri işleme operasyonlarının kaydını tutacaktır. Bu kayıtlar, giriş nedenini, tarihi ve zamanı, iletilen veriyi, sorgulama için kullanılan veri ve veriyi hem koyan hem de arayanın ve sorumlu kişilerin isimlerini gösterecektir.
2. Bu tür kayıtlar, 14. Maddeye uygun olarak veri güvenliğini sağlamak ile birlikte, yalnızca veri işletiminin (işlemenin) kabul edilebilirliğini gözlemleyen veri koruması için kullanılabilir. Kayıtlar, yetkili olmayan kişilerin ulaşımına karşı uygun önlemler ile korunmalı ve bir yıllık süre sonunda, başlamış olan gözlemleme prosedürleri için gerekmiyor ise, silinmelidir.


Madde 17

Sorumluluk
1. Bu Tüzük hükümlerine uygun olmayan her hangi bir eylem ya da hukuka uygun olmayan işletim (işleme) operasyonunun sonucu olarak, bir zarara uğramış olan bir kişi ya da bir Üye Devlet, zarara uğranmasından dolayı sorumlu olan Üye Devlet tarafından bir tazminat ödenmesi hakkına sahip olacaktır. İlgili Devlet, eğer tahribata neden olan durumdan sorumlu olmadığını ispat eder ise, tamamen ya da kısmi sorumluluktan muaf olacaktır.
2. Komisyonun, elden geldiğince, tahribatın meydana gelmesini önleyici ya da etkisini en aza indirici makul önlemleri almakta başarısız olması durumu haricinde, bir Üye Devletin bu Tüzükten kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmekte başarısız olması, merkezi veritabanında bir zarara yol açıyor ise, bu tür bir zarardan ilgili Üye Devlet sorumlu tutulacaktır.
3. 1. ve 2. paragraflarda bahsi geçen zarar için, bir Üye Devlete karşı açılacak tazminat davaları, davalı Üye Devletin ulusal hukuk hükümleri tarafından düzenlenecektir.


Madde 18

Veri konusunun (süjesinin) hakları
1. Bu Tüzük tarafından kapsanan bir kişi, aşağıdakiler hakkında, kaynak Üye Devlet tarafından bilgilendirilecektir:
(a) kontrol edenin ya da eğer var ise, onun temsilcisinin kimliği;
(b) Eurodac içerisinde verinin işlem görecek olmasının nedeni;
(c) veri alıcıları;
(d) 4. Madde ya da 8. Madde tarafından kapsanan bir kişi ile ilgili olarak, bu kişinin parmak izlerinin alınmasına ilişkin görev;
(e) kişinin kendisi ile alakalı veriye ulaşım hakkı ve düzeltme hakkının varlığı.
4. Madde ya da 8. Madde tarafından kapsanan bir kişi ile ilgili olarak, ilk alt paragrafta bahsi geçen bilgi, bu kişinin parmak izleri alınırken sağlanacaktır.
11. Madde tarafından kapsanan bir kişi ile ilgili olarak, ilk alt paragrafta bahsi geçen bilgi, kişiye ait veriler Merkezi Üniteye iletildiği zamandan geç olmamak kaydı ile sağlanacaktır. Bu görev, bu tür bir bilginin sağlanmasının imkansız olduğu durumlarda ya da orantısız (aşırı) bir çaba gerektirdiği takdirde geçerli olmayacaktır.
2. Her Üye Devlette, tüm veri konuları (süjeleri), o Devlet kanunları, yönetmelikleri ve prosedürlerine uygun olarak, 95/46/AT (EC) sayılı Yönergenin12. Maddesinde sağlanan hakları kullanabilir.
95/46/AT (EC) sayılı Yönergenin12. Maddesinin (a) bendiyle uyum içerisinde olarak başka bilgilerin sağlanması ile ilgili görev saklı kalarak, veri konusu, merkezi veritabanında kayıtlı bulunan kendisi ile ilgili veriyi ve o verileri Merkezi Üniteye iletmiş olan Üye Devlete ait olanların iletişimi elde etme hakkına sahip olacaktır. Veriye bu tür bir ulaşım, yalnızca bir Üye Devlet tarafından sağlanabilir.
3. Her Üye Devlette, her kişi gerçekte yanlış olan verinin düzeltilmesini ya da hukuk dışı yollar ile kayıt edilmiş verinin silinmesini talep edebilir. Düzeltmeler ve silmeler, veriyi iletmiş olan Üye Devlet tarafından, o Devletin kanunları, yönetmelikleri ve prosedürlerine uygun olarak, aşırı geciktirilmeden yapılacaktır.
4. Eğer veriyi iletmiş olan Üye Devlet ya da Üye Devletler haricindeki bir Üye Devlette, düzeltme ve silme hakları kullanılır ise, o Üye Devletteki makamlar, diğer Üye Devletin ya da Devletlerin makamları ile ilgili Üye Devletin verinin doğruluğunu, iletiminin ve merkezi veritabanına kayıt edilmesinin hukuka uygunluğunu kontrol edebilmesini sağlamak üzere temasa geçeceklerdir.
5. Eğer merkezi veritabanında kayıtlı olan verinin gerçekte doğru olmadığı ya da hukuka uygun olmayan bir şekilde kayıt edildiği ortaya çıkar ise, 15 (3). Maddeye uygun olarak, bu verileri ileten Üye Devlet veriyi düzeltecek ya da silecektir. İlgili Üye Devlet, aşırı gecikme olmadan, veri konusuna (süjesine), kendisi ile ilgili olan verinin düzeltilmesi ya da silinmesi ile ilgili eylemde bulunduğunu yazılı olarak teyit edecektir.

6. Eğer veriyi ileten Üye Devlet, merkezi veritabanında kayıtlı olan verinin gerçekte doğru olmadığı ya da hukuka uygun olmayan bir şekilde kayıt edildiği konusunda farklı kanaate sahipse, aşırı gecikme olmaksızın, veri konusuna (süjesine), niçin veriyi düzeltmek ya da silmek için bir hazırlık yapmadığını, yazılı olarak açıklayacaktır.
İlgili Üye Devlet, ayrıca, veri konusuna (süjesine), yapılan açıklamayı kabul etmemesi durumunda atabileceği adımları açıklayan bilgiyi de verecektir. Bu nasıl bir eyleme girişilebileceği ya da eğer uygun ise, bir şikayetin nasıl yetkili makamlara ya da ilgili Devletin mahkemelerine sunulabileceği hakkında bilgi ile ve ilgili Üye Devletin kanunları, yönetmelikleri ve prosedürlerine uygun olarak sağlanan finansal (mali) ya da diğer türde yardımları içerecektir.
7. 2. ve 3. paragraflar gereğince her talep, parmak izleri de dahil olmak üzere, veri konusunun (süjesinin) kimliğini belirleyecek tüm gerekli unsurları içerecektir. Bu tür veri, münhasıran 2. ve 3. paragraflarda bahsi geçen hakların kullanılmasına izin vermek için kullanılacaktır ve hemen ardından derhal yok edilecektir.
8. 3., 4. ve 5. paragraflarda belirtilen hakların derhal icrası için Üye Devletlerin yetkili makamları yoğun olarak işbirliği içinde bulunacaklardır.
9. Her Üye Devlette, kendi haklarını kullanma bakımından 95/46/AT (EC) sayılı Yönergenin 28 (4). Maddesine uygun olarak, ulusal denetçi makam, veri konusuna (süjesine) yardımcı olacaktır.
10. Veriyi ileten Üye Devletin, ulusal denetçi makamı, veri konusuna (süjesine) yardımcı olacak talep edilmesi halinde, verinin düzeltilmesi ya da silinmesi hakkındaki haklarını kullanmada yol gösterecektir. Bu bakımdan iki ulusal denetçi makam işbirliği içerisinde olacaktır. Bu tür yardımlar için talepler, veri konusunun (süjesinin) ülkesinde bulunduğu Üye Devletin ulusal denetçi makamına yapılabilir, bu makam da, veriyi ileten Üye Devletin makamına talebi iletecektir. Veri konusu (süjesi) ayrıca, 20. Madde ile kurulmuş olan ortak denetçi makama, yardım ve öneri için başvurabilir.
11. Her Üye Devlette, her kişi, 2. paragrafta öngörülen erişim hakları red edilmiş ise, o Devletin kanunları, yönetmelikleri ve prosedürlerine uygun olarak, dava açabilir, ya da eğer mümkünse, o Devletin yetkili makamları ya da mahkemeleri nezdinde şikayette bulunabilir.
12. Her kişi, 3. paragraf doğrultusunda kendine verilen hakları kullanmak amacı ile, veriyi ileten Üye Devletin kanunları, yönetmelikleri ve prosedürlerine uygun olarak, dava açabilir ya da, eğer mümkünse, o Devletin yetkili makamları ve mahkemeleri nezdinde, merkezi veritabanında kendisi ile alakalı olarak kayıtlı olan veriler ile ilgili olarak şikayette bulunabilir. Ulusal denetçi makamların, 10. paragrafa uygun olarak, veri konusuna yardımcı olma ve, talep edilen durumlarda, yol gösterme yükümlülüğü, süreç boyunca devam edecektir.


Madde 19

Ulusal denetçi makam
1. Her Üye Devlet, ulusal denetçi makamın ya da 95/46/AT (EC) sayılı Yönergenin 28 (1). Maddesine uygun olarak atanan makamın, bağımsız bir biçimde, ilgili ulusal hukukunun öngördüğü şekilde, bu Tüzük uyarınca, verilerin Merkezi Üniteye iletilmesi de dahil olarak, söz konusu Üye Devlet tarafından kişisel verilerin işlenmesinin hukuka uygunluğunun denetlemesini temin edecektir.
2. Her Üye Devlet, ulusal denetçi makamının, parmak izi verileri hakkında yeterli bilgiye sahip kişiler tarafından yapılacak tavsiyelere erişimini sağlayacaktır.


Madde 20

Ortak denetçi makam
1. Her Üye Devletin denetçi makamlarının en fazla iki temsilcisinden oluşan bir bağımsız ortak denetçi makam oluşturulacaktır. Her delegasyonun bir oyu olacaktır.
2. Ortak denetçi makam, veri konularının haklarının Merkezi Ünite tarafından tutulan verilerin işlenmesi ve kullanımını dolayısıyla çiğnenmemesini temin etmek için, Merkezi Ünitenin faaliyetlerini denetleme görevine sahip olacaktır. Buna ek olarak, ortak denetçi makam, Merkezi Ünite tarafından Üye Devletlere kişisel veri iletiminin hukuka uygunluğunu denetleyecektir.
3. Ortak denetçi makam, Eurodac'ın işleyişi ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek uygulama problemlerinin incelenmesinden, ulusal denetçi makamlar tarafından yapılan kontroller sırasında ortaya çıkabilecek zorlukların incelenmesinden ve mevcut problemlere ortak çözümler bulmak için öneriler hazırlamakta sorumlu olacaktır.
4. Ortak denetçi makam, görevlerini yerine getirirken, gerektiği takdirde, ulusal denetçi otoriteler tarafından aktif olarak desteklenecektir.
5. Ortak denetçi makamın, parmak izi verileri hakkında yeterli bilgiye sahip kişilerin tavsiyelerine erişim imkanı olacaktır.
6. Komisyon, görevlerini yerine getirmesi sırasında, ortak denetçi makama yardımcı olacaktır. Özellikle, ortak denetçi kurul tarafından talep edilen bilgiyi temin edecek, sistemde saklanan verilere giriş izni ile birlikte tüm belge ve dokümanlara bakma izni verecek ve tüm tesislere daima girişine izin verecektir.
7. Ortak denetçi makam, kendi prosedür kurallarını oybirliğiyle kabul edecektir. Kendisine, görevleri prosedür kurallarında tanımlanacak olan bir sekreterlik tarafından yardım edilecektir.
8. Ortak denetçi makam tarafından hazırlanan raporlar, halka açık olacak ve Avrupa Parlamentosu, Konsey ve Komisyona olduğu gibi, bilgi için ulusal denetçi makamların raporlarını sundukları kurullara da iletilecektir. Buna ek olarak, ortak denetçi makam, her zaman için, Avrupa Parlamentosu, Konsey ve Komisyona görevleri ile ilgili olarak yapılacak iyilileştirmeler hakkında görüşler ya da teklifler sunabilir.
9. Görevlerinin yerine getirilmesinde, ortak denetçi makamın üyeleri, herhangi bir hükümetten ya da başka organdan talimat almayacaklardır.
10. Ortak denetçi makama, Eurodac'ın Merkezi Ünitesinin işletme bütçesi taslağının kendisini ilgilendiren bölümü hakkında danışılacaktır. Söz konusu bütçe taslağına, ortak denetçi makamın görüşü eklenecektir.
11. Antlaşmanın 286 (2). Maddesinde bahsi geçen bağımsız denetçi organın oluşması ile birlikte, ortak denetçi makam dağılacaktır. Bağımsız denetçi organ, ortak denetçi makamın yerini alacak ve oluşturulmasının dayandığı tasarruf tarafından kendisine verilen yetkileri kullanacaktır.
VII. BÖLÜM

SON HÜKÜMLER


Madde 21
Maliyetler
1. Merkezi Ünitenin oluşturulması ve işletilmesi ile alakalı olarak ortaya çıkan masraflar, Avrupa Birliğinin genel bütçesi tarafından karşılanacaktır.
2. Ulusal üniteler ile ilgili olarak ortaya çıkan masraflar ve bunların merkezi veritabanına bağlanması için yapılan masraflar, her bir Üye Devlet tarafından karşılanacaktır.

3. Kaynak Üye Devlet tarafından verilerin iletimi masrafları ve karşılaştırma sonuçlarının o Devlete ulaştırılması masrafları, ilgili Üye Devlet tarafından karşılanacaktır.


Madde 22

Uygulamaya ilişkin kurallar
1. Konsey, Antlaşmanın 205 (2). Maddesinde belirtilen çoğunluk ile hareket ederek, aşağıdaki durumlar için gerekli olan uygulama kurallarını kabul edecektir
4 (7). Maddede bahsi geçen prosedürü öngörmek,
12 (1). Maddede bahsi geçen verileri bloke etmek için kullanılacak prosedürü öngörmek,
12 (2). Maddede bahsi geçen istatistikleri hazırlamak.
Bu uygulama hükümlerinin Üye Devlet tarafından karşılanan işletim harcamaları ortaya çıkmasına sebep olmaları durumunda, Konsey oybirliğiyle hareket edecektir.
2. 3 (4). Maddede bahsi geçen önlemler, 23 (2). Maddede bahsi geçen prosedürlere uygun olarak kabul edilecektir.


Madde 23

Komite
1. Komisyona bir Komite yardım edecektir.
2 Bu paragrafa referans yapıldığı durumlarda, 1999/468/AT (EC) sayılı Kararın 5. ve 7. Maddeleri geçerli olacaktır.
1999/468/AT (EC) sayılı Kararın 5 (6). Maddesinde belirlenen süre, üç ay ile sınırlandırılacaktır.
3. Komite kendi prosedür kurallarını kabul edecektir.


Madde 24
Yıllık rapor: İzleme ve Değerlendirme
1. Komisyon, Avrupa Parlamentosuna ve Konseye, Merkezi Ünitenin faaliyetleri hakkında bir rapor sunacaktır. Yıllık rapor, Eurodac'ın yönetimi ve performansı hakkında, 2. paragrafta bahsi geçen konular için önceden tanımlanmış niteliksel göstergelere hakkında bilgi içerecektir.
2. Komisyon, sonuçlar, maliyeti karşılama ve hizmetlerin kalitesi ile alakalı hedeflerle karşılaştırmalı olarak Merkezi Ünitenin çalışmasını izleyecek sistemlerin teminini olmasını sağlayacaktır.
3. Komisyon, hedeflerin maliyeti karşılayıp karşılamadığını m öğrenmek ve gelecekteki operasyonların verimliliğini arttırmak üzere talimatlar vermek amacı ile, Merkezi Ünitenin operasyonunu düzenli olarak değerlendirecektir.
4. Eurodac'ın faaliyete başlamasından bir yıl sonra, Komisyon, beklenti ile karşılaştırılan talep seviyesi ve deneyimler ışığı altında operasyonel ve yönetimsel hususlar üzerine eğilerek, operasyonel çalışma ile alakalı olarak kısa vadede mümkün olan gelişmeleri tespit açısından, Merkezi Ünite hakkında bir değerlendirme raporu hazırlayacaktır.
5. Eurodac'ın faaliyete başlamasından üç yıl sonra ve ondan sonraki her altı yıl için, Komisyon, hedeflerle karşılaştırmalı olarak elde edilen sonuçları inceleyecek ve Eurodac'ın amaca uygunluğunun devam edip etmediğini ve gelecek eylemlerinin etkilerini bütünüyle değerlendirecektir.


Madde 25

Cezalar
I (1). Maddede belirlendiği üzere, Üye Devletler Eurodac'ın amacına ters düşen bir şekilde merkezi veritabanında kayıtlı olan verileri kullananların, hak ettikleri cezaları almalarını Temin edeceklerdir.


Madde 26

Ülke Uygulanma Alanı
Bu Tüzüğün hükümleri, Dublin Sözleşmesinin geçerli olmadığı herhangi bir bölgede geçerli olmayacaktır.


Madde 27

Yürürlüğe giriş ve uygulanma
1. Bu Tüzük, Avrupa Topluluğunun Resmi Gazetesinde yayımlandığı gün yürürlüğe girecektir.
2. Bu Tüzüğün uygulanması ve Eurodac'ın faaliyete geçmesi, aşağıdaki koşulların yerine geldiğinin Komisyon tarafından Avrupa Topluluğu Resmi Gazetesi'nde ilan edildiği tarihte başlayacaktır:
(a) her Üye Devlet, 4 (7). Madde doğrultusunda kabul edilen uygulamaya kuralları uyarınca Merkezi Üniteye veri iletmek için ve 12 (5). Maddenin doğrultusunda kabul edilen uygulama kurallarına uygun olarak hareket etmek için gerekli teknik düzenlemeleri yaptığını Komisyona bildirdiğinde ve
(b) Komisyon. 4 (7). Madde ve 12 (5). Madde doğrultusunda kabul edilen uygulama kuralları uyarınca, Merkezi Ünitenin faaliyete başlaması için gerekli teknik düzenlemeleri yaptığında.
Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşma uyarınca tüm unsurları bakımından bağlayıcıdır ve bütün Üye Devletler'de doğrudan uygulanır.


Brüksel
II Aralık 2000
 1. RG OJ C 189, 7.7.2000, s. 105 ve s. 227 ve 21 Eylül 2000 tarihinde sunulan görüş (Resmi Gazetede henüz yayımlanmadı).
 2. RG OJ C 254, 19.8.1997, s. 1.
 3. 63 RG OJ L 184, 17.7.1999, s. 23.
 4. RG OJ L 281, 23.11.1995, s. 31.Hukuki metinler.jpg
Hukuki Metinler

Ulusal Mevzuat · Uluslararası Sözleşmeler ve ilgili mevzuat · AİHM Kararları · BMMYK Kılavuz İlkeleri · BMMYK EXCOM Kararları · Türkiye İlerleme Raporları · BM İnsan Hakları Kitapçıkları · Geri Kabul Anlaşmaları · TBMM Genel Kurul Tutanakları · TBMM Soru Önergeleri