Brüksel Başkanlık Sonuç Bildirisi Kararları'na Ek 2004

madde14 sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

LAHEY PROGRAMI

Brüksel Başkanlık Sonuç Bildirisi Kararları'na Ek (4-5 Kasım 2004)

İltica, göç ve sınır politikası

Uluslararası göç devam etmektedir. Göçün temelinde yatan sebepler dahil olmak üzere göçün tüm aşamalarını, giriş ve kabul politikalarını, entegrasyon ve dönüş politikalarını da içeren kapsamlı bir yaklaşıma gerek duyulmaktadır.

Böyle bir yaklaşımı mümkün kılmak amacıyla Avrupa Konseyi; Konsey'i, Üye Devletleri, Komisyon'u, göç ve iltica politikalarından sorumlu olanları ve bu alanları ilgilendiren diğer politika alanlarından sorumlu olanları, çalışmalarında eşgüdümlü, güçlü ve etkili ilişkiler kurmaya davet eder.

Devamlı gelişen Avrupa iltica ve göç politikasının temelinde tüm açılardan göç olgusunun ortak incelemesi yer almalıdır. Göç ile ilgili tüm ilgili gelişmelere dair güncel bilgi ve verilerin toplanması, sağlanması, alış verişi ve verimli kullanımının desteklenmesi kilit öneme sahiptir.

İltica, göç ve sınırlar hakkındaki ortak politikanın geliştirilmesinde ikinci aşama 1 Mayıs 2004'te başlamıştır. Dayanışma ve mali sonuçları da dahil olmak üzere sorumluluğun adil bir biçimde paylaşılmasına, Üye Devletler arasında uygulamaya yönelik daha sıkı işbirliğine (teknik yardım, eğitim, bilgi alış verişi, araçların zamanında ve yeterli düzeyde uygulanması ve yaşama geçirilmesinin gözlenmesi, mevzuattaki uyumlaştırmanın artırılması) dayanmalıdır.

Komisyon'un değerlendirmesini ve Avrupa Parlamentosu'nun Tavsiyeleri'nde[1] kuvvetle ifade ettiği görüşleri dikkate alan Avrupa Konseyi, Avrupa Parlamentosu'na resmen danışılmasının hemen ardından, 1 Nisan 2005'ten geç olmamak üzere, Nice Sözleşmesine dayanarak, yasal göç dışında IV Başlık'ta yer alan özgürlüğün güçlendirilmesi ile ilgili tüm tedbirleri hayata geçirmek üzere, Madde 251 TEC'te yer alan prosedürün uygulanması için, Madde 67(2) TEC temelinde bir karar çıkarmaya Konsey'i davet eder.

Ortak bir Avrupa İltica Sistemi

İkinci aşamada bulunan Ortak Avrupa İltica Sistemi'nin amaçları, ortak bir iltica prosedürünün oluşturulması ve iltica statüsü veya ek koruma tanınanlara tek tip bir statü verilmesidir. Mülteciler Hakkında Cenevre Sözleşmesi ile diğer ilgili sözleşmelerin tam ve kapsayıcı uygulanışına dayalı olup ilk aşamada kullanılan yasal araçların detaylı ve bütünlemesine incelenmesi üzerine inşa edilecektir.

Avrupa Konseyi Üye Devletleri ilk aşamayı bütünlemesine ve gecikmesiz uygulamaya davet etmektedir. Bu bağlamda Madde 67(5) TEC'e uygun olarak Konsey oybirliğiyle en kısa zamanda İltica Prosedürleri Yönergesi'ni uygulamalıdır. Komisyon, ilk aşamadaki yasal araçların değerlendirmesini 2007'de bitirmeye ve ikinci aşamadaki araç ve tedbirleri, 2010'un sonuna kadar uygulanması konusundaki görüşüyle birlikte, Konsey'e ve Avrupa Parlamentosu'na sunmaya davet edilmektedir. Bu çerçevede Avrupa Konseyi, Komisyon'u, Birlik içinde iltica başvurularının ortak işleme alınmasının yasal ve uygulamaya yönelik sonuçlarının yanı sıra uygunluğu, olasılığı ve önündeki zorluklar hakkında bir çalışmayı da sunmaya davet etmektedir. Ayrıca BMMYK'ya danışarak hazırlanacak bir başka çalışmada, Ortak Avrupa İltica Sistemi'ni tamamlayıcı nitelikte ve ilgili uluslararası standartlara uygun olarak, AB toprakları dışında, iltica başvurularının ortak işleme alınmasının esasları, uygunluğu ve yapılabilirliği ele alınmalıdır.

Avrupa Konseyi 2005'te Konsey ve Komisyon'u, uygulamaya ve beraber işlerliğe yönelik işbirliğine kolaylık getirmesi açısından, Üye Devletlerin ulusal iltica servislerini kapsayan uygun yapılar oluşturmaya davet eder. Böylece uluslararası koruma başvurularını değerlendirmede tek bir prosedür oluşturmaları; menşe ülke bilgilerini toplama, değerlendirme ve uygulamaları; iltica sistemleri ve kabul kapasiteleri üzerindeki inter alici[2] coğrafi konumlarından kaynaklanan baskıları ele almaları amacıyla Üye Devletlere,inter alia, yardım sağlanacaktır. Ortak bir iltica prosedürü oluşturulduktan sonra bu yapılar, yapılacak değerlendirmenin ışığında, Üye Devletler arasında Ortak Avrupa İltica Sistemi ile ilgili her türü işbirliğini sağlamak için Avrupa destek ofisine dönüştürülecektir.

Avrupa Konseyi, 2005-2010 dönemi için yeni Avrupa Mülteci Fonu'nun oluşturulmasını sevinçle karşılamakta ve ortak bir iltica prosedürü oluşturulurken, Üye Devletlerin yeterli iltica sistemleri ve kabul merkezleri kurmalarına duyulan acil ihtiyacın altını çizmektedir. Konsey, Komisyonu, iltica başvurularını işleme alma ve üçüncü ülke vatandaşlarının kategoriler altında kabulü konularında mevcut Topluluk fonlarını Üye Devletlere yardım amacıyla tahsis etmeye davet eder. Konsey'i 2005 yılında Komisyon'a sunulacak olan bir teklif temelinde bu kategorileri belirlemeye davet eder.

Yasal göç; yasadışı istihdamla mücadele

Yasal göç, Avrupa'da bilgiye dayalı ekonominin gelişmesi, ekonomik kalkınmanın ilerletilmesi ve böylelikle Lizbon stratejisinin uygulanmasına katkıda bulunması açısından önemli bir rol oynayacaktır. Aynı zamanda üçüncü ülkeler arasında ortaklıklarda da rol oynayabilir.

Avrupa Birliği Konseyi, işgücü piyasasına gelen göçmenlerin kabulüne dair hacmin belirlenmesinin Üye Devletlerin yetki alanında olduğunu vurgular. İşgücü göçü hakkındaki Yeşil Kitap üzerine yapılan tartışmaların sonucunu, Üye Devletlerdeki en iyi uygulamaları ve bunun Lizbon stratejisinin uygulanmasındaki önemini dikkate alan Avrupa Birliği Konseyi, Komisyonu 2005 yılının sonuna kadar işgücü piyasasında göçmen emeğine duyulan değişken taleplere derhal yanıt verme kapasitesine sahip kabul prosedürleri dahil olmak üzere, yasal göç politika planını sunmaya davet eder.

Kayıt dışı ekonomi ve yasadışı istihdamın yasadışı göçü çeken ve sömürüye kadar varan bir faktör olduğunu dikkate alan Avrupa Birliği Konseyi Üye Devletleri Avrupa istihdam stratejisinde yer alan kayıt dışı ekonominin azaltılması amaçlı hedefleri yerine getirmeye davet eder.== 1.5. Üçüncü ülke vatandaşlarının entegrasyonu == Toplumlarımızdaki istikrar ve uyum, yasal olarak ikamet eden üçüncü ülke vatandaşları ve bu vatandaşların soyundan gelenlerin başarılı bir şekilde entegre edilmesinden yarar görmektedir. Bu hedefe ulaşmak için etkili politikalar geliştirmek ve belirli grupların izole edilmesini engellemek şarttır. Bu nedenle yerel, bölgesel, ulusal seviyede ve AB seviyesindeki ortakları içerecek kapsamlı bir yaklaşımın getirilmesi şarttır.

AB'de yasal olarak ikamet etmekte olan üçüncü ülke vatandaşlarına adil muamele yapılmasına dair kat edilen yolu takdir eden Avrupa Birliği Konseyi, topluma tam katılım için eşit fırsatlar yaratılması konusunda çağrıda bulunur. Entegrasyonun önündeki engeller aktif olarak kaldırılmalıdır.

Avrupa Birliği Konseyi, bu alandaki ulusal entegrasyon politikaları ile AB girişimlerinin daha eşgüdümlü olmasına duyulan ihtiyacın altını çizer. Bu açıdan, tutarlı bir Avrupa entegrasyon çerçevesinin altında yatan ortak temel ilkeler belirlenmelidir.

Entegrasyonla ilgili tüm politika alanlarını birbirine bağlayan bu ilkelerin en azından aşağıdaki konuları ele alması gerekmektedir. Entegrasyon:

 • hem yasal olarak ikamet etmekte olan üçüncü ülke vatandaşlarını hem de ev sahibi toplumu kapsayan sürekli ve iki yönlü bir süreçtir;
 • ayrımcılığa karşı politikayı içermekte ancak bunun da ötesine gitmektedir;
 • Avrupa Birliğinin temel değerlerine ve temel insan haklarına saygıyı kapsamaktadır;
 • topluma katılım için temel becerileri gerektirmektedir;
 • ortak forumlar ve aktiviteler dahilinde karşılıklı anlayışı geliştirmek amacıyla toplumun tüm üyeleri arasında yaygın etkileşim ve kültürler arası diyaloga dayanmaktadır;
 • istihdam ve eğitim dahil çeşitli politika alanlarını kapsamaktadır.

Bu ortak temel ilkelere dayanarak hazırlanacak bir çerçeve, AB'nin gelecekteki açık hedeflere ve değerlendirme yollarına dayanan girişimlerinin temelini oluşturacaktır. Avrupa Birliği Konseyi, Üye Devletler, Konsey ve Komisyon'u entegrasyon hakkındaki tecrübelerin yapısal alışverişini teşvik etmeye ve bunu Internet üzerinde yaygın erişime sahip bir site geliştirilmesi ile desteklemeye davet eder.

İltica ve göçün dış boyutu

Üçüncü ülkelerle ortaklık

İltica ve göç, doğaları gereği, uluslararası konulardır. AB politikası gerekli hallerde Topluluk fonlarını da kullanarak üçüncü ülkelerin göç yönetimi ve mülteci koruma kapasitesini geliştirme, yasadışı göçü engelleme ve yasadışı göçle mücadele, göçte kullanılan yasal kanallar hakkında bilgilenme, mülteci durumlarının çözümü, kalıcı çözümlere erişimin iyileştirilmesi, sınır kontrol kapasitesinin oluşturulması, belge güvenliğinin artırılması ve dönüş sorununun ele alınması konusundaki çabalarına yardım etmeyi amaçlamalıdır.

Avrupa Birliği Konseyi yeterli biçimde yönetilmeyen göç akımlarının insani felaketlerle sonuçlanabileceğinin bilincindedir. Avrupa Birliği Konseyi, AB'ye yasadışı yollardan giriş yapma girişimlerinin bir sonucu olarak Akdeniz'de yaşanan insan trajedileri karşısındaki derin endişesini ifade eder. Devletlere, daha fazla yaşam kaybını engellemek için işbirliğini artırmaları yönünde çağrıda bulunur.

Avrupa Birliği Konseyi, Konsey ve Komisyonu, AB'nin üçüncü ülkelerle mevcut ve gelecekteki ilişkilerine göçü tam olarak entegre etme sürecini sürdürmeye çağırır. Komisyonu 2005 baharına kadar ilgili üçüncü ülkelere dair Ülke ve Bölge Strateji Belgelerine göçün tam olarak entegre edilmesini tamamlamaya davet eder.

Avrupa Birliği Konseyi, AB'nin sorumluluk paylaşımı ruhuna dayanarak, üçüncü ülkelerle işbirliği içinde, daha erişilebilir, hakkaniyetli ve etkili bir uluslararası koruma sistemine ve mümkün olan en erken aşamada koruma ve kalıcı çözümlere erişim sağlanmasına katkıda bulunmasına duyulan ihtiyacın bilincindedir. Menşe ve geçiş bölgesinde yer alan ülkeler, mültecilerin korunmasına yönelik kapasitelerini geliştirme çabalarında teşvik edilecektir. Bu açıdan Avrupa Birliği Konseyi tüm üçüncü ülkelere Mülteciler Hakkında Cenevre Sözleşmesine katılmaları ve uymaları çağrısında bulunur.

Menşe ülke ve bölgeleriyle ortaklık

Avrupa Birliği Konseyi kalıcı çözümlere erişimi iyileştiren Komisyon Tebliğini[3] sevinçle karşılayarak Komisyonu, BMMYK ile yakın işbirliği ve istişare içinde, ilgili üçüncü ülkelerle ortaklık çerçevesinde AB-Bölgesel Koruma Programları geliştirmeye davet eder. Bu programlar 2005 öncesinde başlatılacak pilot koruma programlarından kazanılan deneyim üzerine inşa edilecektir. Programların içinde özellikle kapasite oluşturmaya yönelik çeşitli ilgili araçlar ve bu tür bir programa katılmak isteyen Üye Devletler için bir ortak bir yerleştirme programı yer alacaktır.

Göç, kalkınmada işbirliği ve insani yardımı birleştiren politikaların tutarlı olması ve menşe ülke ve bölgeleriyle ortaklık ve diyalog çerçevesinde geliştirilmesi gerekmektedir. Avrupa Birliği Konseyi şimdiye kadar kaydedilen gelişmeleri sevinçle karşılamakta; Konseye özellikle de temelde yatan sebepler, itici faktörler ve yoksulluğun giderilmesine eğilerek bu politikaları geliştirme çağrısında bulunmakta; Komisyonu 2005 baharına kadar somut ve üzerinde dikkatle çalışılmış teklifler sunmaya davet etmektedir.

Geçiş ülke ve bölgeleriyle ortaklık

Avrupa Birliği Konseyi, geçiş ülkeleri ile ilgili işbirliğinin, bu ülkelerin göç yönetimini iyileştirmelerine ve mültecilere yeterli koruma sağlayabilmelerine kolaylık sağlanması amacıya, AB'nin gerek güney, gerekse doğu sınırlarında yoğunlaştırılmasına duyulan ihtiyacı vurgular. Mülteciler Hakkında Cenevre Sözleşmesi uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmede samimi bir taahhütte bulunduklarını gösteren ülkelerin ulusal iltica sistemlerinde kapasitenin geliştirilmesine destek sağlanacak, sınır kontrolü ve göç ile ilgili konularda daha yaygın işbirliğine gidilecektir.

Avrupa Komşuluk ve Ortaklık Belgesini[4] oluşturan Tüzük önerisi, komşu ülkeler ile Akdeniz havzası etrafındaki diğer ülkeler arasında iltica ve göç alanındaki işbirliği ve diyalogun yoğunlaştırılması ve yeni girişimlerin başlatılması için stratejik bir çerçeve oluşturmaktadır. Bu bağlamda Avrupa Birliği Konseyi 2005 sonundan önce ilerleme ve başarıları içeren bir rapor talep etmektedir.

Dönüş ve geri kabul politikası

AB'de yasal olarak kalış hakkı olmayan ya da hakkı dolan göçmenler gönüllü olarak geri dönmeli, bu mümkün değilse zorla dönüşleri sağlanmalıdır. Avrupa Birliği Konseyi, kişilerin insani bir şekilde, insan hakları ve onuruna saygı duyularak geri gönderilmesi için ortak standartlara dayanan etkili bir gönderme ve geri dönüş politikası oluşturulması çağrısında bulunur.

Avrupa Birliği Konseyi, Konsey'in etkili ulusal gönderme çabalarını destekleyen minimum standartlar dahil olmak üzere, geri dönüş prosedürleri için minimum standartlar hakkındaki tartışmaları 2005 başlarında başlatmasını gerekli bulmaktadır. Öneri aynı zamanda asayişi sağlama ve güvenliği garanti altına alma amaçlı endişeleri de dikkate almalıdır. Geri dönüş politikası ile Topluluk ve üçüncü ülkeler arasındaki dış ilişkilerin diğer tüm unsurları arasında tutarlı bir yaklaşım zorunlu olup pasaport ve diğer kimlik belgelerinden yoksun üçüncü ülke vatandaşlarına dair sorunun özel olarak vurgulanması gerekmektedir.

Avrupa Birliği Konseyi:

 • daha yakın işbirliği ve teknik yardımlaşma;
 • Avrupa geri dönüş fonunun hazırlık aşamasının başlatılması;
 • ülke ve bölgeye ortak, entegre, özel geri dönüş programları;
 • hazırlık aşamasının değerlendirmesini dikkate alarak 2007'de Avrupa Geri Dönüş Fonunun kurulması;
 • Topluluk geri kabul anlaşmalarının zamanında sonuçlandırılması;
 • Ortak bir geri kabul politikası için Komisyon tarafından derhal bir Özel Temsilci atanması

çağrısında bulunur.

Göç akımlarının yönetimi

Sınır kontrolleri ve yasadışı göçle mücadele

Avrupa Birliği Konseyi iç sınır kontrollerinin bir an önce kaldırılması, aşamalı bir şekilde dış sınırlar için entegre yönetim sisteminin getirilmesi ve Birliğin dış sınırlarındaki kontrol ve gözetimlerin kuvvetlendirilmesinin önemini vurgular. Bu bağlamda Üye Devletler arasında dayanışmanın ve mali sonuçlar da dahil olmak üzere sorumluluğun adil olarak paylaşımına duyulan gereksinimin altı çizilmektedir.

Avrupa Birliği Konseyi, Schengen mükte sebatının uygulanmasına dair tüm gerekliliklerin yerine getirilmesi koşuluyla ve 2007'de Schengen Bilgi Sisteminin (SIS II) uygulamaya konmasından sonra Konsey, Komisyon ve Üye Devletlere, iç sınırlardaki kontrolün kaldırılmasına izin verecek tüm tedbirleri mümkün olan en kısa zamanda almaları çağrısında bulunur. Bu hedefi gerçekleştirmek için SIS II ile ilgili olmayan müktesebatın uygulanışına dair değerlendirme 2006'nın ilk yarısında başlatılmalıdır.

Avrupa Birliği Konseyi 1 Mayıs 2005 tarihinde Dış Sınırlarda Avrupa Operasyonel İşbirliğinin Yönetilmesinden sorumlu Kurumun kuruluşunu sevinçle karşılar. Avrupa Birliği Konseyi'nin Komisyon'dan talebi, 2007 sonuna kadar Kurumla ilgili değerlendirmeyi Konseye sunmasıdır. Değerlendirmede Kurumun görevleri gözden geçirilecek, gümrük hizmetleri ve mallarla ilgili güvenlikten sorumlu yetkili kurumlarla işbirliğini artırmak dahil olmak üzere, sınır yönetiminin diğer yönlerine de eğilmesi gerekip gerekmediğinin bir değerlendirmesi yapılacaktır.

Dış sınırların kontrol ve gözetimi, ulusal sınır yetkililerinin alanına girmektedir. Ancak, uzun ve zorlu dış sınırlarının kontrol ve gözetimine dair özel gereklilikleri bulunan Üye Devletleri desteklemek amacıyla ve Üye Devletlerin bu sınırlarındaki istisnai göç baskılarından kaynaklanan özel ve önceden öngörülmemiş durumlarla karşılaşmaları halinde Avrupa Birliği Konseyi:

 • Aşağıda belirtilen ekiplerin yetkileri ve finansmanı konusunda 2005 yılında sunulacak olan öneri esasında, Konseyi, Sınır Yönetim Kurumu tarafından bu çerçevede gerçekleştirilecek uygun risk analizini takiben talep üzerine Üye Devletlere acil teknik ve operasyonel yardım sunabilecek ulusal uzmanlardan oluşan ekipler kurmaya davet eder.
 • Konsey ve Komisyona, en geç 2006'nın sonuna kadar bir Topluluk sınır yönetimi fonu oluşturma çağrısında bulunur;
 • Komisyonu, iç sınır kontrollerinin kaldırılmasının hemen ardından, mevcut Schengen değerlendirme mekanizmasına ek olarak, Üye Devlet uzmanlarının tam katılımını sağlayan ve önceden duyurulmamış teftişleri de içeren bir denetim mekanizması oluşturulması önerisinde bulunmaya davet eder.

Kurumun yukarıda bahsedilen gözden geçirme görevine, özellikle de ulusal uzmanlardan oluşan ekiplerin işleyişinin değerlendirilmesine, Avrupa sınır muhafızları sisteminin oluşturulmasının olanaklı olup olmadığı konusundaki değerlendirme de dahil edilmelidir.

Avrupa Birliği Konseyi Üye Devletleri, diğerlerinin yanı sıra, Sınır Yönetimi Kurumu çerçevesinde, Europol ve Eurojost ile yakın işbirliği içinde, göç yolları, kaçakçılık, ticaret ve bu bölgede işleyen suç şebekeleri konusundaki ortak analizlerini iyileştirmeye davet eder. Aynı zamanda, Konsey ve Komisyonu ilgili üçüncü ülkelerde sağlam göç irtibat şebekelerini oluşturmaya davet eder. Bu bağlamda Avrupa Birliği Konseyi Üye Devletlerin ulusal ve uluslararası hukuka uygun olarak ve gelecekte üçüncü ülkelerle işbirliğini de olası kılacak şekilde, gönüllü esasta, özellikle de denizlerdeki kurtarma operasyonlarında bulundukları işbirliği girişimlerini sevinçle karşılamaktadır. Ortak standartların geliştirilmesi, insan ticaretiyle mücadeleyi engelleyecek en iyi uygulamalar ve mekanizmalar açısından Avrupa Birliği Konseyi, Konsey ve Komisyon'u 2005'te bir plan geliştirmeye davet eder.

Biyometrik ve bilgi sistemleri

Yasadışı göç de dahil olmak üzere göç akımı yönetimi; vize başvurusu prosedürleri ile dış sınır geçişlerinde giriş ve çıkış prosedürlerini birbirine bağlayacak bir dizi güvenlik tedbiri ile güçlendirilmelidir. Bu tedbirler aynı zamanda terör başta olmak üzere suçun önlenmesi ve kontrolü açısından da önem taşımaktadır. Bunu başarabilmek için AB içinde biyometrik tanımlayıcılar ve veriler konusunda tutarlı bir yaklaşım ve uyumlu çözümler getirilmesi gerekmektedir.

Avrupa Birliği Konseyi, Konseyden, yasadışı göçle mücadele ve sınır kontrollerinin iyileştirilmesine dair AB bilgi sistemlerinin etkinliğin ve beraber işleyişinin nasıl artırılacağını incelemesini talep eder. Bu sistemlerin yönetiminin Schengen Bilgi Sistemi (SIS II), Vize Bilgi Sistemi (VIS) ve 2005'te çıkarılacak EURODAC ile beraber işlerliği konusundaki Komisyon tebliğine dayanarak nasıl yapılacağı ise kanunun uygulanmasına yönelik amaçlar ve bireylerin temel haklarının güvence altına alınması arasında bir denge kurularak incelenmelidir.Avrupa Birliği Konseyi, Konsey, Komisyon ve Üye Devletleri, biyometrik tanımlayıcıları seyahat belgeleri, vize, ikamet izinleri, AB vatandaşlarının pasaportları ve bilgi sistemlerine de gecikmeden entegre etmeye, ICAO Standartlarını dikkate alarak ulusal kimlik belgeleri için minimum standartlar geliştirmek için hazırlanmaya davet eder.

Vize politikası

Avrupa Birliği Konseyi, ulusal mevzuatın daha uyumlu hale getirilmesi ve uygulamaların yerel konsolosluklarca yapılması yoluyla meşru seyahati ve yasadışı göçle mücadeleyi kolaylaştırmak amacını güden çok katmanlı sistemin bir parçası olarak, ortak vize politikasının daha fazla geliştirilmesine duyulan ihtiyacın altını çizer. Avrupa Dış Eylem Servisinin kurulmasına dair tartışmalar dikkate alınarak uzun vadeli ortak vize ofisleri kurulmalıdır. Avrupa Birliği Konseyi münferit Üye Devletlerin, personelin belirlenmesi ve vize verme yolları konusundaki gönüllü işbirliğini sevinçle karşılar. Avrupa Birliği Konseyi:

 • Komisyonu ilk etapta vize politikalarını daha da iyileştirmek için gereken değişikliklere dair önerisini sunmaya; 2005'te VIS'in geliştirilmesiyle bağlantılı, diğerlerinin yanı sıra, olası sinerjilere odaklanarak, ortak uygulama merkezlerini kurma konulu bir öneri sunmaya; Ortak Konsolosluk Talimatlarını gözden geçirmeye ve gerekli öneriyi en geç 2006 başlarında gözden geçirmeye ve müzakerelere açmaya davet eder;
 • en geç 2006 yılının sonuna kadar diğerlerinin yanı sıra alfanümerik veriler ve fotoğrafların, 2007 sonuna kadar da biyometriklerin dahil edilmesi ile VIS'in bir an önce uygulanmasının önemini vurgular;
 • Komisyonu VIS'in uygulanmasına dair üzerinde anlaşmaya varılmış zaman çizelgesine uygun olarak gecikmeksizin gereken öneriyi sunmaya davet eder;
 • Komisyonu, tüm Üye Devlet vatandaşlarının kısa kalış vizesi gerekmeden, vatandaşları vizesiz olarak AB'ye seyahat edebilen üçüncü ülkelere seyahat etmeye devam etmelerini sağlama yönündeki çabalarını devam ettirmeye ve bunu en hızlı şekilde mümkün kılmaya davet eder;
 • ortak bir yaklaşım geliştirmek açısından, dış ilişkilerde kurulan gerçek bir ortaklığın bir parçası olarak, göç ile ilgili konular da dahil olmak üzere, AT geri kabul politikası bağlamında ve karşılıklılık çerçevesinde, mümkün olduğu durumlarda, olay bazında, üçüncü ülke vatandaşlarına kısa kalış vizeleri vermenin kolay hale getirilmesinin uygun olup olmadığına dair bir inceleme yapmaya Konsey ve Komisyonu davet eder.

Güvenliğin Güçlendirilmesi

Bilgi alışverişinin iyileştirilmesi

Avrupa Birliği Konseyi, özgürlük, güvenlik ve adaletin güçlendirilmesi amacıyla kanunların uygulanmasına dair bilgilerin sınır ötesi alışverişine yenilikçi bir yaklaşım getirmek gerektiğine inanmaktadır. Bilginin sınırları geçmesi yeterli değildir. 1 Ocak 2008'den itibaren bu tür bilgilerin alışverişi, Birlik içinde görevini ifa etmek için bilgiye ihtiyaç duyan bir Üye Devletin kanun uygulayıcısının bu bilgiye sahip olan bir başka Üye Devletten alabilmesi ve diğer Üye Devletteki kanun uygulayıcısının bahsedilen amaca yönelik olarak, o Devlette devam eden tahkikatın gerekliliğini dikkate alarak, bu bilgiyi sunuma mümkün kılması anlamına gelen mevcudiyet ilkesi dikkate alınarak, aşağıda belirtilen koşullara tabi olacaktır.

Devam etmekte olan çalışmalar[5] saklı kalmak koşuluyla, Komisyon, en geç 2005 sonuna kadar mevcudiyet ilkesinin uygulanmasına dair aşağıdaki kilit koşulları ciddiyetle dikkate alarak öneri sunmaya davet edilmektedir:

 • Bu alışveriş ancak yasal görevlerin yerine getirilmesi amacıyla gerçekleşecektir;
 • Alışverişi yapılan verinin bütünlüğü güvence altına alınmalıdır;
 • Bilgi kaynaklarının ve bilginin gizliliğinin korunması alışverişin her aşamasında gerekmektedir. 1. P6_TA-PROV (2004) 0022 A6-0010/2004fckLRfckLR===== 119 =====fckLR
 2. inter alia: diğerleri arasında 120
 3. COM (2004) 410 def.
 4. COM (2004) 628 sonfckLRfckLR122
 5. Avrupa Birliğine Üye Devletlerdeki kanun uygulayıcı merciler arasında özellikle de terör eylemleri dahil ciddi suçlarla ilgili bilgi ve istihbarat alışverişini basitleştirme konusundaki çerçeve karar taslağı, doc. COM (2004) 221 son..fckLRfckLR126