Muharip Yabancı Ordu Mensuplarından Türkiye'ye İltica Edenler Hakkında Kanun

madde14 sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

 MUHARİP YABANCI ORDU MENSUPLARINDAN TÜRKİYE’YE İLTİCA EDENLER HAKKINDA KANUN


Kanun Numarası: 4104

Kabul Tarihi: 11/08/1941

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 15/08/1941

Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 4887


Madde 1 - Yabancı memleketlerden Türkiye'ye iltica eden muharip yabancı ordu mensuplarının Türkiye topraklarına girdikleri tarihten itibaren iade olunacakları tarihe kadar nakil, iaşe, ilbas, iskan ve tedavi hususları Hükümetçe temin olunur.

Madde 2 - Mülteciler topraklarımıza ayak bastıklarında ve kara sularımıza girdiklerinde esliha, mühimmat ve sair harb vasıtalarından tecrit edilirler.

Madde 3 - Mültecilerin üzerindeki eşya ile beraberlerinde getirdikleri zati eşyadan maada (kara, deniz ve hava) esliha, mühimmat, teçhizat, nakil vasıtaları, gemi, tayyare vesair askeri eşya ve her çeşit harb malzemesi orduca muhafaza altına alınır ve bunların muhafazaları için icap eden masraflar da yapılır.

Madde 4 - (Değişik madde: 14/12/1942 - 4322/1 md.)

Gözaltı edilmiş subay ve askeri memurlarla erbaş ve erin iaşe ve ilbasları ve kendilerine yapılacak yardım hakkında mensup oldukları Hükümetlerle mukavele akdine Hükümet mezundur.

Mukavele bulunmadığı takdirde bu hususta yapılacak masraflar ve nakdi yardımlar Hükümetçe takdir olunur ve bu masraflar ile birinci maddenin istilzam eylediği sair masraflar Milli Madafa Vekaleti Kara, Deniz ve Hava kısımları bütçelerinde açılacak hususi birer fasla mevzu tahsisattan ödenir.

Madde 5 - Gözaltı edilen yabancı askerlerin idareleri Kızılay Cemiyetine devredilebilir. Devredildiği takdirde nakil, iaşe, ilbas, iskan ve tedavi gibi bilümum idare işleri cemiyet tarafından yapılır ve masrafları bilahara Hükümetçe cemiyete iade olunur.

Madde 6 - Gözaltı edilenler için tesis edilecek kamplardaki inzibatın temini ve buna müteallik işlerin tanzim ve idaresi Türk Ordusu Dahili Hizmet Kanununun esaslarına göre Milli Müdafaa Vekilliğince tesbit olunur.

Madde 7 - Gözaltı edilen yabancı askeri şahısların cezai muameleleri Türk Askeri Ceza ve Askeri Muhakeme Usulleri Kanunlarına tabidir.

Madde 8 - Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'idir.

Madde 9 - Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.

Geçici Madde 1 - Bu kanunun neşri tarihine kadar Türkiye'ye iltica edip gözaltı edilenler için Milli Müdafaa Vekaletince yapılan masraflar bu kanun hükümlerine göre kayıt ve mahsup olunur.