Ukrayna Türkiye Geri Kabul Anlaşması

madde14 sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

 TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE UKRAYNA BAKANLAR KURULU ARASINDA KİŞİLERİN GERİ KABULÜNE İLİŞKİN ANLAŞMA


Bundan böyle "Akit Taraflar" olarak anılacak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ukrayna Bakanlar Kurulu;


Aralarında mevcut ilişkileri, karşılıklı güveni ve saygıyı memnuniyetle not ederek,


Kişilerin, etnisite, uyrukluk, din, renk, cinsiyet ve sakatlıklarına bakılmaksızın devredilemez hak ve özgürlüklerine saygı gösterirken,
yasadışı göçü, göçmen kaçakçılığını ve insan ticaretini önleme gereğini teyit ederek,


Bağlı bulundukları uluslararası antlaşmaları, sözleşmeleri ve anlaşmaları hatırda tutarak,


Akit Taraf devletlerinin kendi uyruklarının karşılıklı olarak geri kabulünü ve yabancı ve vatansız kişilerin transit geçişinin kolaylaştırılmasını, insancıllık, hakkaniyet ve dostluk ruhu içinde düzenleme amacıyla aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır:


MADDE 1

TANIMLAR


Bu Anlaşma'nın amaçları bakımından;
"Yabancı" Akit Taraf devletlerden herhangi birinin uyruğu olmayan ancak üçüncü devletlerin uyruğu (vatandaşı) olan kişiyi ifade eder.
"Vatansız kişi" mevzuatı uyarınca hiçbir devlet tarafından uyruğu olarak tanınmayan bir kişiyi ifade eder.
"Vize" herhangi bir Akit Taraf devletin yetkili makamlarının ita ettiği ve ülkesine girişi, ülkesinden geçişi veya ülkesinde belli bir süre için kalmayı sağlayan geçerli bir izindir.
"İkamet izni" Akit Taraf devletlerden herhangi birinin yetkili makamlarınca ita edilmiş herhangi bir tür müsaade olup, kişiye sözkonusu Akit Taraf ülkesinde ikamet hakkı verir. Bir kişiye iltica başvurusunun, mülteci statüsü başvurusunun işleme konulması nedeniyle verilen veya süresiz ikamet izni talebinin sonuçlandırılmasına kadar verilen geçici ikamet izinleri ikamet izni sayılmayacaktır.


MADDE 2

GERİ KABULÜN KAPSAMI


Bu Anlaşma aşağıdaki kurallar, koşullar ve usuller çerçevesinde Akit Taraf devletlerin uyruklarının, yabancıların ve vatansız kişilerin geri kabulünü ve Akit Taraf devletlerin ülkesinden transit geçişlerini kapsayacaktır.


MADDE 3

AKİT TARAF DEVLETLERİNİN UYRUKLARININ GERİ KABULÜ


1) Her bir Akit Taraf, diğer Akit Tarafın talebi üzerine, özel bir formalite olmaksızın, talep eden Akit Taraf devletin ülkesinde giriş veya kalma koşullarını taşımayan ya da artık taşımayan kişileri, bu kişilerin talep edilen Akit Taraf devletin vatandaşı olduğu kanıtlandığı ya da geçerli bir şekilde varsayılabildiği takdirde, geri kabul edecektir.

2) Aynı husus, talep eden Akit Taraf devletin ülkesine girdiği sırada, talep edilen Akit Taraf devletin ülkesinde sürekli ikamet izni bulunmak kaydıyla, talep edilen Akit Taraf devletin vatandaşlığını kaybeden ve talep eden Akit Taraf devletin vatandaşlığını kazanmayan kişilere de uygulanacaktır.

3) Talep edilen Akit Taraf gerektiği takdirde ve gecikmeksizin geri kabul edilecek vatandaşlarının geri gönderilmesi için gerekli seyahat belgesini ita edecektir.

4) Talep eden Akit Taraf, 1. paragrafa göre iade edilen kişileri, daha sonraki araştırmalarda talep edilen Akit Taraf devletin uyrukluğuna sahip olmadıklarının ortaya çıkması halinde özel bir formalite olmaksızın geri kabul edecektir. Bu kural, sözkonusu kişiler bu Anlaşma'nın 11. Maddesinde belirtilen süre sınırlarına konu oluyorsa uygulanmayacaktır.


MADDE 4

AKİT TARAF DEVLETLERİNİN UYRUKLARININ VATANDAŞLIKLARININ İSPATI


1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı aşağıdaki belgelerle ispatlanacaktır:
a) Her tür geçerli pasaport (umuma mahsus, diplomatik, hizmet, hususi),
b) Yetkili makamlar tarafından pasaport yerine verilen, hamilinin fotoğrafı bulunan belgeler,
c) Yetkili makamlar tarafından verilen kimlik belgeleri.

2) Ukrayna vatandaşlığı aşağıdaki belgelerle ispatlanacaktır:
a) Ukrayna vatandaşı pasaportu (umuma mahsus),
b) Ukrayna vatandaşı olduğunun belgeleri,
c) Yurtdışına çıkış için Ukrayna vatandaşı pasaportu,
d) Çocuklara mahsus seyahat belgesi,
e) Diplomatik pasaport,
f) Hizmet pasaportu,
g) Gemi adamı cüzdanı veya mürettebat belgesi,
h) Ukrayna'ya dönüş için kişinin kimlik belgesi.

3) Yukarıda belirtilen yollardan vatandaşlığın ispatı, Akit Taraflar açısından, başkaca bir araştırma yapılmaksızın geçerli olacaktır.


MADDE 5

AKİT TARAF DEVLETLERİNİN UYRUKLARININ VATANDAŞLIĞININ VARSAYILMASI


1) Geri kabul edilecek kişilerin vatandaşlıkları özellikle aşağıdaki durumlarda varsayılacaktır:
a) 4. Maddede sayılan belgelerden, geçerliliği sona ermiş veya onaylı fotokopilerinden birinin hamili olmak,
b) Hükümet kurumlarının personel kimlik ve tanıtım kartları,
c) Sürücü belgeleri,
d) Nüfus kütüğü örneği,
e) Sözkonusu kişinin, talep eden Akit Tarafça yasal olarak alınmış yazılı beyanı,
f) Talep eden Akit Tarafça yasal olarak alınmış tanık beyanları.

2) Taraf devletler bu maddenin 1. paragrafında belirtilen belgeleri, sözkonusu kişilerin vatandaşlığının ispatını amaçlayan soruşturmalarına başlamakta esas olarak değerlendireceklerdir.

3) Geri kabul edilecek kişinin vatandaşlığına ilişkin bir kuşku bulunuyorsa, bu durumda talep eden Akit Taraf talep edilen Akit Tarafın konsolosluk makamlarından sözkonusu kişinin mülakata tabi tutulmasını isteyebilir. Bu mülakat, konsolosluk makamlarıyla mutabakat halinde talep eden Akit Tarafça teklif edilecek bir yerde gerçekleştirilecektir. Akit Taraflar kişinin mülakatını mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirmek için çaba göstereceklerdir.

4) Mülakattan sonra ya da soruşturma sürecinde elde edilen delillerin doğrulanması aşamasında geri kabul edilecek kişilerin talep edilen Akit Taraf devletin uyruğu olduğu ispatlanırsa, sözkonusu Akit Tarafın konsolosluk makamları gecikmeksizin bu kişilerin dönüşünü teminen seyahat belgesi ita edecektir.


MADDE 6

YABANCILARIN VE VATANSIZ KİŞİLERİN GERİ KABULÜ


1) Her bir Akit Taraf diğer Akit Tarafın talebi üzerine, talep eden Akit Tarafın ülkesine, doğrudan talep edilen Akit Taraf devletin ülkesinden giren ve talep eden Akit Tarafın ülkesine giriş için gerekli yasal koşulları yerine getirmeyen yabancıları ve vatansız kişileri geri kabul edecektir.

2) Yabancıların ve vatansız kişilerin doğrudan talep edilen Akit Taraf devletin ülkesinden talep eden Akit Taraf ülkesine girmediği araştırma sonucunda ispat edilirse, talep eden Akit Taraf sözkonusu kişileri aynı koşullarla geri kabul edecektir.

3) Bu maddenin 1. paragrafında belirtilen kişilerin belgelerinin olmaması durumunda, sözkonusu kişilerin vatandaşlığının ispatı, uyruğu bulunduğu veya sürekli ikametinin bulunduğu devletten ulusal belgelerin temini talep eden Akit Tarafça gerçekleştirilecektir.

4) Bu maddenin 1. paragrafında belirtilen kişileri geri kabul etme yükümlülüğü, ülkeye giriş sırasında veya sonrasında talep eden Akit Tarafın yetkili makamlarınca ita edilen geçerli bir vize ya da ikamet izni hamili yabancı ve vatansız kişilerle ilgili değildir.

5) Bu maddenin 1. paragrafında yeralan hükümler, talep eden Akit Tarafça vize gerekliliği öngörülmeyen üçüncü devlet vatandaşı yabancılar ve vatansız kişilerle ilgili değildir.

6) Bu maddenin 1. paragrafında yeralan hükümler, talep edilen Akit Taraf devletin ülkesinden hava yoluyla, havaalanında transit bölgeyi terk etmeden, transit geçerek talep eden Akit Tarafa seyahat eden yabancılar ve vatansız kişilerle ilgili değildir.

7) Akit Taraflar ülkelerine yasadışı yollardan gelen yabancıların ve vatansız kişilerin uyrukları veya sürekli ikametleri olduğu devlete dönüşlerini sağlamak için çaba harcayacaklardır.


MADDE 7

YABANCILARIN VE VATANSIZ KİŞİLERİN GİRİŞLERİNİN İSPATI


1) Yabancıların ve vatansız kişilerin Akit Taraf devletlerin ülkelerine girişleri aşağıdaki belgelere göre ispatlanacaktır:
a) Talep edilen Akit Tarafın, herhangi bir tür pasaportta ya da seyahat belgesindeki giriş damgası,
b) Talep edilen Akit Tarafın sahte ya da tahrif edilmiş bir pasaport ya da seyahat belgesi üzerindeki giriş damgası,
c) Talep edilen Akit Taraf devletin ülkesinin sınırlarından girişi resmen belirleyebilecek seyahat belgeleri,
d) Talep edilen Akit Taraf devletin sınırlarını geçiş sırasında resmî makamlarca alınan parmak izleri,
e) Talep edilen Akit Tarafça ita olunan ve geçerliliği sona ermiş ikamet izni,
f) Akit Taraflarca ita olunan geçerli veya geçerliliği sona ermiş gemi adamı cüzdanı/pasaportu,
g) Talep edilen Akit Tarafça ita olunan geçerliliği sona ermiş vize,
h) Yabancıların ve vatansız kişilerin bir şekilde yasadışı geçişlerine yardım eden aracıların, organizatörlerin ve taşıyıcıların yasal olarak alınmış beyanları,
i) Yabancıların ve vatansız kişilerin yasal olarak alınmış beyanları.

2) Akit Taraflar, yabancıların ve vatansız kişilerin girişlerinin ispatlanmasına ilişkin yukarıdaki delilleri kabul edecektir.

3) Her iki Akit Tarafça da, (e) alt-paragrafı uyarınca ikamet izni veya (g) alt-paragrafı uyarınca vize ita edilmesi halinde bu maddenin 1. paragrafı, talep edilen Akit Tarafça ita edilen ikamet izni veya vize süresinin, talep eden Akit Tarafça ita edilen ikamet izni veya vize süresinden daha uzun olduğu takdirde uygulanabilir.


MADDE 8

YABANCILARIN VE VATANSIZ KİŞİLERİN GİRİŞLERİNİN VARSAYILMASI


1) Akit Taraflar işbu Anlaşma yürürlüğe girmeden ülkelerinde yabancılara ve vatansız kişilere ikamet izni sağlayan belgelerin örneklerini diplomatik kanaldan birbirlerine ileteceklerdir.

2) Yabancıların ve vatansız kişilerin Akit Taraf devletlerin ülkelerine girişleri aşağıdaki durumlarda varsayılacaktır:
a) Hükümet makamlarının beyanları,
b) Tanıkların yasal olarak alınmış beyanları,
c) Talep edilen Akit Taraf devletle herhangi bir üçüncü ülke arasındaki sınırlardan girişi resmen ispatlayabilecek seyahat biletleri,
d) Talep edilen Akit Taraf ülkesinde, özel veya kamu kurumlarında, doktor, diş hekimi, hastane, otel, kafe, lokanta, sinema, spor veya diğer hizmetler gibi, yabancıya düzenlenen veya üzerinde bulunan belgeler.

3) Yabancıların ve vatansız kişilerin girişlerine dair yukarıdaki varsayım delilleri, talep edilen Akit Tarafça aksi ispatlanmadığı takdirde geçerli olacaktır.


MADDE 9

GERİ KABUL USULÜ


1) Akit Taraflar uyruklarını, yabancıları ve vatansız kişileri aşağıdaki usullerle geri kabul edeceklerdir:
1. Basit usulle geri kabul:
a) Akit Taraf devletlerin vatandaşları için 4. Maddede yeralan destekleyici delillerle yapılan taleplerde, geri kabul basit usulle gerçekleştirilecektir. Bu durumlarda, talep edilen Akit Taraf, bu Anlaşma'nın 1. ekine uygun olarak geri kabul talebinin alınmasından itibaren 15 gün içinde talebi cevaplayacaktır.
Talep edilen Akit Taraf olumlu cevabının ardından bir hafta içinde vatandaşlarını geri kabul etmek zorundadır.
b) Kişilerin geri kabulü, talep edilen Akit Taraf devletin uluslararası trafiğe açık sınır kontrol noktalarında Akit Taraf devletlerin yetkili makamlarında görevli personel ile yetkili diplomatik ve konsolosluk temsilcilerinin işbirliğinde gerçekleştirilecek ve bu Anlaşma'nın 2. ekine uygun olarak düzenlenecek resmi bir rapor ile teyit edilecektir.

2. Normal usulle geri kabul:
a) Yabancılar ve vatansız kişiler için 7. Maddede yeralan destekleyici delillerle yapılan geri kabul taleplerinde, geri kabul normal usulle gerçekleştirilecektir. Bu durumlarda, talep edilen Akit Taraf, bu Anlaşma'nın 1. ekine uygun olarak geri kabul talebinin alınmasından itibaren 30 gün içinde talebi cevaplayacaktır. Talep edilen Akit Taraf, olumlu cevabının ardından bir hafta içinde yabancıları ve vatansız kişileri geri kabul etmek zorundadır.
b) Kişilerin geri kabulü, talep edilen Akit Taraf devletin uluslararası trafiğe açık sınır kontrol noktalarında Akit Taraf devletlerin yetkili makamlarında görevli personel ile yetkili diplomatik ve konsolosluk temsilcilerinin işbirliğinde gerçekleştirilecek ve bu Anlaşma'nın 2. ekine uygun olarak düzenlenecek resmi bir rapor ile teyit edilecektir.


MADDE 10

GERİ KABUL AMACIYLA TRANSİT GEÇİŞ


1) Akit Taraflar, diğer Akit Tarafın talebi üzerine, yabancıların ve vatansız kişilerin kendi ülkelerinden geri kabul amacıyla transit geçişine, diğer olası transit devlet ya da devletlerin ve nihai varış devletinin müsaadesi temin edilmişse ve eskort sağlanmışsa izin vereceklerdir. Bu tip bir eskort Akit Tarafların yetkili makamlarının mutabık kaldığı bir usul uyarınca görevlendirilecektir.

2) Bu durumda, talep eden Akit Tarafın ilgili makamları talep edilen Akit Taraf devletin ilgili makamlarına bu Anlaşma'nın 3. Ekine uygun olarak düzenlenecek bir talep sunacaklardır.

3) Talep edilen Akit Taraf, bir yabancının ve vatansız kişinin geri kabul amacıyla transit geçişine ulusal güvenliğin, kamu düzeninin ve kamu sağlığının korunması gerekçeleriyle izin vermeme hakkını saklı tutar.

4) Eğer, transit geçiş talebine konu kişi varacağı devlette ölüm cezasına maruz kalma, işkence, gayrı insani muamele, kötü ya da aşağılayıcı muamele görme ya da cezalandırılma riski ile karşılaşabilecekse ve bu maddenin 1. paragrafında belirtilen teminatlar tatminkar bulunmamışsa, talep edilen Akit Taraf, böyle bir talebi reddetme hakkını saklı tutar.

5) Talep eden Akit Taraf talep edilen Akit Tarafa, transit geçişine izin verilen yabancının varış ülkesi için bir seyahat belgesi hamili olduğunu garanti edecektir.

6) Talep edilen Akit Taraf yabancıların ve vatansız kişilerin varış ülkesine devam eden seyahatinin ve talep eden Akit Taraf devletine muhtemel dönüşünün masrafları ile ilgili hiçbir mali sorumluluk üstlenmeyecektir. Talep eden Akit Taraf geri gönderme işlemi her hangi bir nedenle gerçekleştirilmediği takdirde kişiyi geri alacaktır.

7) Talep edilen Akit Taraf transit geçişte iadeye konu kişiye harçsız olarak transit vizesi ita edecektir.


MADDE 11

YABANCILARIN VE VATANSIZ KİŞİLERİN GERİ KABUL USULÜNÜN SINIRI


1) Talep eden Akit Taraf, 6. Maddede belirtilen yabancıların ve vatansız kişilerin geri kabulü ile ilgili başvurusunu bu kişilerin ülkesine yasadışı girişlerini takip eden 6 ay içinde sunacaktır.

2) Talep eden Akit Tarafın bu kişilerin geri kabulü için başvurusu bu maddenin 1. paragrafında belirtilen süreden sonra yapıldığı takdirde, Akit Taraflar bundan sonra atılacak adımlar konusunda birbirlerine danışacaklardır.


MADDE 12

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI


Bu Anlaşma hükümlerinin gerektirdiği eklerdeki bilgiler sadece bu Anlaşmanın yapılışı amacına uygun olarak temin edilecektir. Kişisel veriler sadece Akit Taraf devletlerinin yetkili makamlarına iletilebilir. Taraf devletlerin yetkili makamları bu Anlaşma çerçevesinde aldıkları bütün bilgilerin, yürürlükteki mevzuatlarına uygun olarak korunmasını sağlayacaklardır. Akit Taraflar bu Anlaşma çerçevesinde sağlanan bilgileri gizli tutmayı ve talep eden Akit Tarafın izni olmaksızın üçüncü bir devlete, yabancı gerçek ve tüzel kişiye, uluslararası kuruluşlara iletmemeyi taahhüt ederler. Taraflar, bu bilgileri kazaen kayba, yetkisiz edinilmeye, değiştirilmeye ve ifşa edilmeye karşı koruyacaklardır. Taraflar, keza bu bilgileri amacına uygun olarak kullanıldıktan sonra imha edeceklerdir.


MADDE 13

MASRAFLAR


1) Talep eden Akit Taraf, 3. ve 6. Maddeler çerçevesindeki taşıma masraflarını talep edilen Akit Taraf’ın sınırına kadar karşılayacaktır.

2) Talep eden Akit Taraf, 10. Madde çerçevesinde kişilerin ve eskortların transit masraflarını nihai varış ülkesinin sınırına kadar karşılayacak, ayrıca gerekli olduğu durumlarda geri kabul masraflarını da üstlenecektir.


MADDE 14

YASAL OLARAK EDİNİLMİŞ EŞYANIN NAKLİ


Talep eden Akit Taraf geri kabul işlemine tabi kişiye, Tarafların geçerli ulusal mevzuatına göre yasal olarak edindiği bütün eşyalarını varış ülkesine nakletmeye müsaade edecektir.


MADDE 15

YETKİLİ MAKAMLAR


Akit Taraf devletlerin geri kabul ve transit geçiş taleplerini sunmaya ve kabule yetkili makamları aşağıda belirtilmektedir:

Türkiye Cumhuriyeti bakımından:
İçişleri Bakanlığı
Emniyet Genel Müdürlüğü
Posta adresi:
Yabancılar, Hudut, İltica Dairesi
Yukarı Ayrancı, 06100 Ankara, Türkiye
Tel: 90.312.412 32 10-412 33 05
Faks: 90.312.466 90 11
E-posta adresi: illegalmig@egm.gov.tr

Ukrayna bakımından:
Ukrayna İçişleri Bakanlığı
Posta adresi:
10 Bohomoltsa sir., Kyiv-24, 01024 Ukraine
Tel: 38-044-256-0333
Faks: 38-044-256-1633
E-posta adresi: umzmvs@centrmia.gov.ua
Ukrayna Devlet Sınır Kontrolü İdaresi
Posta adresi: 26 Volodymyrska str., Kyiv-34, 01034 Ukraine
Tel: 38-044-235-1100
Faks: 38-044-212-3980
E-posta adresi: dkk@pvu.gov.ua

Akit Taraflar bu makamlara ilişkin olarak olabilecek değişiklerden birbirlerini diplomatik kanallar yoluyla haberdar edeceklerdir.


MADDE 16

ANLAŞMANIN UYGULANMASI


1) Akit Tarafların yetkili makamları bu Anlaşmanın uygulanmasında çalışma dili olarak İngilizce'yi kullanacaklardır.

2) Akit Taraf devletlerin temsilcileri "Yıllık Değerlendirme Toplantıları"nda bu Anlaşma'nın genel uygulamasını değerlendireceklerdir.

3) Toplantıda temsilciler, diğer konular meyanında,
a) Geçmiş yılların performansını değerlendirecek,
b) Muhtemel iyileştirmeleri kararlaştıracak,
c) Bu Anlaşma'nın uygulanmasıyla ilişkili bireysel ve teknik içerikli sorunları müzakere edecek,
d) Bu Anlaşma'ya değişiklik önerilerini tartışacak ve sonuçlandıracaktır.

4) Herhangi bir Taraf gerek gördüğünde olağanüstü bir toplantı yapılmasını önerebilir.


MADDE 17

DİĞER ULUSLARARASI ANLAŞMALARLA İLİŞKİ


Bu Anlaşmadaki hiçbir hüküm Akit Tarafların, bağlı bulundukları diğer uluslararası hukuki belgelerden kaynaklanan kazanılan hakları ve üstlenilen yükümlülükleri hiçbir şekilde etkilemeyecektir.
Bu Anlaşma, Akit Taraflar arasında ya da bir Akit Taraf ile üçüncü Taraflar arasında mutabakat sağlanan çerçevedeki suçluların iadesi ile ilgili işlemlere tabi kişilere, suçluların iadesinde transit geçişlere veya mahkumların nakillerine uygulanmayacaktır.


MADDE 18

YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ


Bu Anlaşma belirsiz bir süre için imzalanmış ve ikinci onay bildiriminin bir Akit Tarafça diğer Akit Taraf’a diplomatik kanalla iletilmesinden 30 gün sonra yürürlüğe girecektir.

Her Akit Taraf bu Anlaşmanın uygulanmasını kamu düzeninin veya kamu sağlığının veya ulusal güvenliğin korunması gerekçeleriyle diplomatik kanallardan yapılacak yazılı bildirimle kısmen ya da tamamen askıya alabilir. Askıya alma diğer Akit Taraf bildirimi aldığı tarihten itibaren yürürlüğe girecektir.

Bu Anlaşma 90 gün önceden bildirimde bulunmak suretiyle herhangi bir Akit Tarafça sona erdirilebilir.


MADDE 19

ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ


Akit Taraflar bilgi alışverişinde bulunacak ve gerektiği hallerde bu Anlaşma'nın hükümlerinin uygulanması konularında birbirlerine danışacaklardır.

Akit Taraflar, bu Anlaşma'nın uygulamasından doğacak anlaşmazlıkları danışma yoluyla çözümleyeceklerdir.


MADDE 20

DEĞİŞİKLİK VE DÜZELTMELER


Akit Taraflar karşılıklı mutabakatla bu Anlaşma'da değişiklik ve düzeltmeler yapabilirler. Bu tür değişiklik ve düzeltmeler 18. Madde'de belirtilen aynı usulle yürürlüğe girecektir. Bu değişiklik ve düzeltmeler bu Anlaşma'nın ayrılmaz bir parçası olacaktır.

Ankara'da, 7 Haziran 2005 tarihinde, Türkçe, Ukraynaca ve İngilizce dillerinde iki nüsha ve her dilde eşit ölçüde geçerli olarak yapılmıştır.

Anlaşmazlık durumunda İngilizce metin geçerli olacaktır.